Przesłanki i uwarunkowania czwartej rewolucji przemysłowej (Industry 4.0) oraz wyzwania dla współpracy międzynarodowej wynikające ze zmian zachodzących w jej ramach są przedmiotem intensywnych prac badawczych dr hab. Marty Götz, prof. AFiBV. W drugiej połowie 2017 roku zaowocowały one udziałem w trzech konferencjach międzynarodowych o szerokim zasięgu i artykułem w prestiżowym czasopiśmie.

UACES Kraków
Doroczna konferencja UACES – The academic association for contemporary European Studies: „UACES 47th Annual Conference Jagiellonian University”, Kraków, 4-6.09.2017, referat pt. Industry 4.0 – the Perspective of International Economics and the Case of Polish-German Relationships.
Celem prowadzonych badań było rozpoznanie skutków czwartej rewolucji przemysłowej dla współpracy gospodarczej polsko-niemieckiej; ustalenie specyfiki Industry 4.0 i określenie warunków kooperacji, szans i zagrożeń związanych ze zmianami wprowadzanymi w tym zakresie w Niemczech. Cyfrowa gospodarka to z jednej strony taka, w której prężnie rozwija się sektor ICT, a z drugiej taka, której stopień penetracji przez technologie cyfrowe jest wysoki. Polska wydaje się spełniać raczej pierwszą z tych definicji, podczas gdy specyfika przemysłu czwartej generacji sugeruje, że to to drugie ujęcie odpowiednio oddaje stan jego zaawansowania. Oczywiste jest, że z racji skali i intensywności powiązań wszelkie transformacje biznesowe w RFN mają reperkusje dla polskiej gospodarki. Tym bardziej na uwagę zasługują inicjatywy podejmowane w ramach Industry 4.0. Eksperci są zgodni co do tego, że skutki czwartej rewolucji przemysłowej będą oznaczały przeobrażenia całych struktur rynkowych, zmiany modeli biznesowych, organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, tworzenia wartości dodanej, funkcjonowania rynków pracy, a także prowadzenia szeregu polityk publicznych. Większość opracowań zwraca uwagę na perspektywę techniczną i inżynieryjną, a część wskazuje też na Industry 4.0 jako innowacje społeczną. Pojawiające się publikacje w zakresie przemysłu czwartej generacji raczej pomijają kwestie międzynarodowe, tzn. wpływu Industry 4.0 na ponad graniczne relacje handlowe i inwestycyjne. Wyniki prac badawczych mają także zastosowanie praktyczne, jako że opracowanie dotyczy bardzo aktualnych, acz słabo rozpoznanych zagadnień czwartej rewolucji przemysłowej i opisuje warunki dla współpracy gospodarczej między polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami, a także identyfikuje szanse i zagrożenia wynikające z Industry 4.0.

AIB CEE Ljubljana
Konferencja międzynarodowa „4th AIB-CEE (Academy of International Business) Chapter Conference”, University of Ljubljana, Słowenia, 26-28.09.2017, referat pt. Industry 4.0 – the perspective of international economics.
Celem było zidentyfikowanie na przykładzie relacji polsko-niemieckich wyzwań́ dla współpracy międzynarodowej wynikających ze zmian zachodzących w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Jak dotąd, w polskiej literaturze naukowej nie podejmowano analizy tego procesu w kontekście międzynarodowym. Prezentowane zagadnienia z racji ich aktualności i dynamiki oraz bardzo słabego rozpoznania na gruncie naukowym wymagają̨ pogłębionych badań. Uzyskane konkluzje mają znaczenie praktyczne, pozwalają̨ bowiem na identyfikację i ocenę̨ szans oraz zagrożeń́ dla kooperacji transgranicznej, jakie niesie przemysł 4.0. Podjęcie tematu nowego, słabo rozpoznanego, acz intensywnie rozwijającego się̨ i rodzącego różnorodne skutki, pozwala na zasygnalizowanie możliwych konsekwencji społecznych, stając się̨ podstawą dla bardziej adekwatnej polityki społeczno-gospodarczej.

EIBA Mediolan
Konferencja 43rd European International Business Academy (EIBA) – „International Business in the Information Age”, Mediolan, 14-16.12.2017, organizowana przez the School of Management of Politecnico di Milano, artykuł (wspólnie z Barbarą Jankowską) pt. Clusters and Industry 4.0 – do they fit together?, “European Planning Studies” 2017, 25:9, 1633-1653.
Projekt i prowadzone badania dotyczyły roli klastrów w postępach przemysłu 4.0. Miały na celu zidentyfikowanie i opisanie głównych kanałów wpływu klastrów na procesy transformacji biznesowej związane z czwartą rewolucją przemysłową. Badania opierały się na metodzie jakościowej – krytycznym przeglądzie piśmiennictwa dotyczącego Industry 4.0 zwłaszcza w obszarze Niemiec oraz literatury dotyczącej skupisk klastrowych. Istotnym elementem prac było rozpoznanie i scharakteryzowanie inicjatyw klastrowych funkcjonujących w obszarze przemysłu 4.0 w RFN. Zasadniczym celem było ustalenie, w jaki sposób klastry mogą wspierać rozwój czwartej rewolucji przemysłowej, która z natury rzeczy podważać może znacznie przestrzennej lokalizacji i umiejscowienia. W efekcie podjętej analizy określono charakteru wpływu klastrów na rozwój w obszarze przemysłu 4.0. W rezultacie badań literaturowych i przeglądu niemieckich inicjatyw klastrowych reprezentujących Industry 4.0 możliwe stało się opisanie kanałów, poprzez które klastry mogą kształtować postęp czwartej rewolucji przemysłowej. Wyniki badań powinny mieć konkretne znaczenie praktyczne umożliwiające lepsze zaprzęgnięcie inicjatyw klastrowych do wspierania rozwiązań przemysłu 4.0. Mogą mieć zastosowanie dla zarządzających organizacjami klastrowymi, polityków administracji samorządowej oraz innych zainteresowanych rozwojem czwartej rewolucji przemysłowej.

Aplikuj online