Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) to nie tylko korzyści dla kraju przyjmującego, to również również koszty, argumentuje profesor Vistuli, Zbigniew Zimny, w monografii Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczanie kosztów,  AFiB Vistula, Warszawa 2018. W związku z tym kraje przyjmujące prowadzą nie tylko politykę przyciągania, osiągania i zwiększania korzyści z tych inwestycji (omówioną we wcześniejszej pracy Z. Zimnego Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski, AFiB Vistula, Warszawa 2017), ale też stosują środki mające na celu ograniczanie kosztów BIZ. Niektóre koszty można wyliczyć lub oszacować (koszty zachęt inwestycyjnych czy utraconych podatków, związanych z technikami uszczuplania bazy podatkowej krajów przez korporacje transnarodowe (KTN). Inne są subiektywne i dotyczą postrzegania przez kraje niektórych projektów BIZ jako niekorzystnych, co skutkuje stosowaniem ograniczeń wobec napływu BIZ, czyli wyznaczaniem granic kapitału zagranicznego w gospodarce. W monografii omówiono sposoby wyznaczania tych granic oraz politykę krajową i międzynarodową wobec zjawiska unikania podatków przez KTN. Sporo miejsca poświęcono Polsce, w tym ocenie skutków BIZ przez pryzmat oczekiwań, odzyskiwaniu kontroli nad PZU, kontroli BIZ ze względów bezpieczeństwa, repolonizacji banków i ogólnej ocenie polityki Polski na tle innych krajów. Obie monografie są rezultatem grantu Narodowego Centrum Nauki.

Aplikuj online