Instytutem kieruje profesor nauk ekonomicznych dr hab. Juliusz Kotyński.

Jego zastępcamiprof. dr hab. Wojciech Charemza, kierujący w latach 2017-2018 uczelnianym Centrum Studiów Zaawansowanych oraz dr hab. Wojciech Hübner, prof. AFiBV, dyrektor utworzonego w 2017 r. Centrum Badań Azjatyckich.

Do Instytutu należą pracownicy naukowi i doktoranci kierunku ekonomia Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych. Współpracują z nim także naukowcy z innych instytutów i kierunków naukowych i dydaktycznych. Działalność IBE obejmuje prace naukowo-badawcze i rozwojowe oraz prace eksperckie z dziedziny nauk ekonomicznych, dyscypliny ekonomia oraz studia interdyscyplinarne, o charakterze teoretycznym i aplikacyjnym, prowadzone we współpracy z innymi jednostkami naukowymi uczelni i ekspertami zewnętrznymi.

W ramach działalności naukowo-badawczej Instytut prowadzi badania dotyczące problematyki rozwoju gospodarczego w Polsce i świecie, inwestycji krajowych i zagranicznych, współpracy gospodarczej i finansowej z zagranicą, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, międzynarodowej integracji gospodarczej, polityki gospodarczej i społecznej oraz zarządzania ryzykiem w skali makro- i mikroekonomicznej, sektorowej, europejskiej i globalnej. Do wspierania tych badań Instytut wykorzystuje środki własne uczelni oraz środki pochodzące z grantów i dotacji na działalność statutową.

Spośród pracowników Instytutu wywodzi się zespół tworzący uczelniane Centrum Studiów Zaawansowanych (VCAS), którego prace w latach 2017-2018 koncentrowały się na następujących przedsięwzięciach: szkoleniach dotyczących strategii publikowania i występowania o granty badawcze; spotkaniach roboczych typu reading group, mających na celu dogłębne zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami badawczymi; seminariach naukowych prowadzonych przez osoby zrzeszone w Centrum oraz zaproszonych prelegentów; organizowaniu współpracy z uczonymi z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych; aktywnym uczestnictwie w kongresach, konferencjach i warsztatach naukowych.

W 2018 r. Instytut Badań Ekonomicznych był m.in. organizatorem ogólnopolskiej konferencji „Problemy teorii i praktyki bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i polityki wobec BIZ – wnioski dla Polski”. Materiały z tej konferencji zostały opublikowane w 2018 r. m.in. w czasopismach AFiBV. Odbyły się też seminaria naukowe: „Can Regulation Improve Service Quality? Evidence from EU Passenger Rights” oraz „Listy zastawne i sekurytyzacja jako instrumenty wspierające rozwój segmentu kredytów hipotecznych w Polsce po 2005 roku”.

Wyniki działalności naukowej Instytutu są prezentowane w „Kwartalniku Naukowym”, „Zeszytach Naukowych”, w monografiach i innych publikacjach Wydawnictwa Grupy Uczelni Vistula oraz w wydawnictwach zewnętrznych. W ostatnim okresie były to m.in. dwie monografie autorstwa Z. Zimnego, wydane przez GUV: Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski (2017) oraz Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczanie kosztów (2018), dwa rozdziały autorstwa J. Kotyńskiego w monografiach opracowanych przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN w Warszawie: „Problemy bezpieczeństwa finansowego państw europejskich: rola Unii Europejskiej; przyszłość walut”, w książce: Bezpieczeństwo Europy w dobie przesileń cywilizacyjnych (2018), (w druku); oraz „Charakter współczesnej gospodarki. Główne tendencje”, w: Dokąd zmierza Europa: państwo – gospodarka – społeczeństwo – finanse (2016); także współautorstwo pozycji Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka (2018), red. nauk. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, PWE, Warszawa, wyd. 2 zm. rozszerzone; praca M. Götz Stylised Facts and Salient Features in (Post)Crisis FDI Policies in the EU (2016), Monografie, AFiBV, Warszawa; monografia J. Sulmickiego Chiny i Polska w nowym ładzie globalnym (2016), AFiBV, Warszawa; praca zbiorowa W. Hübnera, V. Fedorenko, M. Rybickiej, W. Wieszczyckiej Nowy Szlak Jedwabny (New Silk Road) – tradycja a współczesna integracja Europy i Azji (2016), AFiBV, Warszawa.

Wiodącymi kierunkami prac naukowych Instytutu Badań Ekonomicznych w 2019 r. będą, po pierwsze, studia nad przemianami strukturalnymi zachodzącymi w świecie oraz płynącymi stąd wyzwaniami rozwojowymi dla gospodarki europejskiej i globalnej oraz konsekwencjami, jakie niosą one dla Polski – w tym w zakresie zagranicznych inwestycji bezpośrednich oraz bezpieczeństwa finansowego i rozwoju społecznego. Po drugie, analiza wpływu niepewności makroekonomicznej na politykę gospodarczą państw, w tym krajów Europy środkowej i wschodniej.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close