Instytutem kieruje prof. dr hab. Ryszard Michalski.

Instytut Finansów (IF) działa w ramach Wydziału Biznesu i Stosunków Międzynarodowych AFiBV. Do końca września 2016 r. dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. Oskar Kowalewski. Z początkiem października 2016 r. nowym dyrektorem został mianowany prof. dr hab. Ryszard Michalski. Od lat zainteresowania naukowo-badawcze członków IF koncentrują się wokół trzech grup zagadnień: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Stosownie do tego w Instytucie powołano trzy zespoły badawcze, których opiekunami zostali kolejno: Andrzej Janowicz, Krystyna Mościbrodzka, Ryszard Michalski. W Instytucie analizowany jest także stan finansów sektora rządowego i samorządowego oraz sektora przedsiębiorstw w Polsce. Dużo uwagi poświęca się również zmianom w finansach światowych i płynącym stąd zagrożeniom dla polskiej gospodarki i finansów, w tym polityce finansowej Unii Europejskiej i procesowi reform w strefie euro.

Do Instytutu należą wszyscy pracownicy kierunku Finanse i rachunkowość.

Od lat zainteresowania naukowo-badawcze członków Instytutu koncentrują się wokół trzech grup zagadnień: finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw i finansów międzynarodowych. Stosownie do tego w Instytucie powołano trzy zespoły badawcze, których opiekunami zostali kolejno: Andrzej Janowicz, Krystyna Mościbrodzka, Ryszard Michalski. W Instytucie analizowany jest także stan finansów sektora rządowego i samorządowego oraz sektora przedsiębiorstw w Polsce. Dużo uwagi poświęca się również zmianom w finansach światowych i płynącym stąd zagrożeniom dla polskiej gospodarki i finansów, w tym polityce finansowej Unii Europejskiej i procesowi reform w strefie euro.

Wiodącym tematem prac naukowych w 2019 r. będzie problematyka restytucji kapitalizmu w Polsce oraz stanu finansów polskiego sektora rządowego i samorządowego, sytuacji budżetu państwa i kształtowania się długu publicznego; położenia małych i średnich przedsiębiorstw, jak również sytuacji polskich gospodarstw domowych.

Instytut każdego roku organizuje ogólnopolską konferencję naukową, poświęconą aktualnym problemom finansów gospodarki narodowej i gospodarki światowej. Do udziału w debatach zapraszani są wybitni znawcy zagadnień ekonomicznych i gospodarczych. W ostatnich latach Instytut zorganizował następujące konferencje naukowe: „Zasady good governance na szczeblu przedsiębiorstwa, kraju, ugrupowania integracyjnego i świata” (2017 r.); „Euro a sprawa polska” (2018).

Instytut organizuje również cykliczne otwarte seminaria naukowe, poświęcone prezentacji wyników badań prowadzonych przez pracowników Instytutu. W ciągu ostatnich lat odbyło się kilkanaście spotkań, w czasie których przedstawiono m.in. następujące problemy badawcze: perspektywy rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce; alokacja środków finansowych w obszarze bezpieczeństwa publicznego na poziomie powiatów; ekonomiczne aspekty reasekuracji w ubezpieczeniach non-life; bankructwo gospodarstwa domowego – uwarunkowania w kryzysie i w regulacjach prawnych; skuteczność źródeł finansowania zarządzania kryzysowego w powiatach; sekurytyzacja – współwinowajca kryzysu, czy efektywne narzędzie inżynierii finansowej; pozaekonomiczne koncepcje zachowań uczestników rynku finansowego.

W dorobku wydawniczym Instytutu znajduje się kilkanaście artykułów naukowych oraz wydanie monografii M. Bojańczyka Corporate accounting in ustable time (2017), AFiBV i współautorstwo pozycji Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka (2018), red. nauk. A. Dorosz, Z. Olesiński, L. Pastusiak, PWE, Warszawa, wyd. 2 zm. rozszerzone.

Kontakt do Sekretariatu Instytutów

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close