• Procedura kwalifikacji i zasady recenzowania

  Tekst artykułu przesłany w formie elektronicznej na adres redakcji poddawany jest dwustopniowej procedurze kwalifikacji:

  1. ocenie wstępnej – dokonywanej przez Kolegium Redakcyjne ze szczególnym uwzględnieniem spełniania wymogów formalnych i językowych oraz zgodności z profilem wydawniczym czasopisma;
  2. ocenie recenzentów (w systemie double blind).

  Recenzje przesyłane są autorom. Jeśli recenzent naniesie szczegółowe uwagi bezpośrednio na tekst, autor – oprócz tekstu recenzji – otrzymuje go wraz z naniesionymi uwagami.

  Autor powinien ustosunkować się do uwag i wprowadzić ewentualne poprawki, wskazane w recenzjach. Poprawiony tekst i odpowiedzi na uwagi recenzentów autor wysyła do redakcji wraz z oświadczeniem o przeniesieniu autorskich praw majątkowych (plik do pobrania w linku poniżej).

  Redaktor naczelny ma prawo zwrócić się do autora z prośbą o wprowadzenie dalszych koniecznych zmian i poprawek. W konsultacji z Kolegium Redakcyjnym podejmuje on ostateczną decyzję o odrzuceniu bądź przyjęciu artykułu do druku.

 • Zasady recenzowania

  1. Oceny artykułu dokonuje dwóch recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor.
  2. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process). W tym celu Redakcja zapewnia zanonimizowanie tekstu (usunięcie danych osobowych, właściwości pliku, przypisów i zwrotów, które wskazują autora tekstu, (np. przypis: „jak pisałem/łam w…”), o ile nie zrobił tego autor (por. „Wskazówki dla autorów”).
  3. Recenzja sporządzana jest na formularzu (karta oceny) przekazanym recenzentowi (do pobrania także w linku poniżej).
  4. Recenzja kończy się jednoznacznym wnioskiem:
   a. Praca może być opublikowana.
   b. Praca może być opublikowana, pod warunkiem dokonania:
   – niewielkich zmian,
   – znacznych zmian.
   c. Praca powinna być odrzucona.
  5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji przez recenzentów:
   a. odrzucane są prace nieoryginalne oraz prace zawierające poważne błędy merytoryczne;
   b. przez określenie „niewielkie zmiany” rozumie się m.in.: uzupełnienie bibliografii odpowiednio o krajowych lub zagranicznych autorów, aktualizację tekstu (np. uwzględnienie nowych aktów prawnych lub danych), uporządkowanie treści tabel, dokonanie drobnych uzupełnień lub skrótów tekstu, sprawdzenie danych statystycznych, nazwisk i tytułów prac, poprawienie lub uzupełnienie streszczenia tekstu;
   c. przez określenie „znaczne zmiany” rozumie się m.in.: zmianę struktury pracy, rezygnację z niektórych wątków lub dodanie nowych, konieczność odniesienia się do wyników badań innych autorów, które mają istotne znaczenie dla omawianego tematu, rozszerzenie części wnioskowej.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane; lista recenzentów publikowana jest raz w roku (w ostatnim numerze) oraz na stronie internetowej.
  7. Recenzenci są zobowiązani do poufności, nie mogą również wykorzystywać wiedzy pochodzącej z recenzowanego artykułu przed jego opublikowaniem.
 • Zapora ghostwriting i guest authorship

  Wydawca wprowadził w 2012 r. procedury zapobiegające zjawiskom ghostwriting i guest authorship. Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. W przypadku guest authorship udział danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie wystąpił, a pomimo to jest ona wskazana jako autor bądź współautor publikacji. Oba zjawiska są przejawami nierzetelności naukowej i wyrazem braku dobrych obyczajów.

  Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, redakcja wprowadza następujące procedury:

  • Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym opracowaniem nienaruszającym praw osób trzecich.
  • W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, warunkiem publikacji jest określenie wkładu każdego z nich w powstanie publikacji oraz podanie afiliacji.

  Wszystkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości naukowej będą ujawniane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym instytucji zatrudniającej autora.

  Redakcja jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności i nieuczciwości naukowej.

 • OŚWIADCZENIE O PRZENIESIENIU AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH

  Download
 • FORMULARZ RECENZJI WYDAWNICZEJ

  Download
Aplikuj online