Wymogi redakcyjne

  • Tekst artykułu nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
  • Prosimy o dołączenie do tekstu zwięzłej informacji o Autorze (tytuł/stopień naukowy, afiliacja, numer ORCiD – koniecznie, dane korespondencyjne).
  • Złożenie tekstu do publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” w wersji papierowej i elektronicznej (w formacie pdf na stronie czasopisma).
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nadesłanych materiałach niewielkich skrótów, poprawek redakcyjnych i innych zgodnie z wymaganiami czasopisma.
  • Redakcja nie zwraca przesłanych tekstów.
  • Autorzy opublikowanych artykułów otrzymują egzemplarz czasopisma elektronicznej (format PDF) przesłany pod wskazany adres mailowy. Na specjalne życzenie redakcja może przesłać egzemplarz w wersji papierowej na wskazany adres korespondencyjny.
  • Warunkiem opublikowania tekstu jest pozytywna opinia recenzentów lub uzasadniona polemika Autora wobec ew. uwag krytycznych.

Składanie tekstu

Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: redakcja@vistula.edu.pl

PObierz Adobe Acrobat

  • Szczegółowe wymagania formalne

    Download
Aplikuj online