DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

 • CEEMAN

  CEEMAN to międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz rozwoju zarządzania. Zostało założone w 1993 r. a jego celem celem jest rozwój jakości edukacji menedżerskiej. Obecnie organizacja obejmuje swoim zasięgiem cały świat. W 1998 r. organizacja podjęła decyzję o prowadzeniu dla jej członków programu poprawy jakości. W rezultacie ustanowiono Międzynarodową Akredytację Jakości (International Quality Accreditation – IQA), o którą mogą starać się szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania, funkcjonujące w dynamicznie rozwijających się środowiskach Europy Środkowej i Wschodniej.
  Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych Akademii Finansów i Biznesu Vistula zdobył akredytację CEEMAN IQA 20 grudnia 2021 r. na maksymalny okres 6-ciu lat. Po tym czasie odbędzie się ocena, która stanowi podstawę w procesie reakredytacji.

 • PMI GAC

  PMI Global Accreditation Center for Project Management Education Programs (GAC) jest wiodącym na świecie, niezależnym, wyspecjalizowanym akademickim ciałem akredytującym w zakresie zarządzania projektami a także pokrewnych programów studiów licencjackich, podyplomowych i doktoranckich oferowanych przez instytucje szkolnictwa wyższego. Misją PMI GAC jest ciągłe doskonalenie i podnoszenie jakości edukacji, a głównym celem – zapewnienie, aby akredytowane programy przygotowywały wykwalifikowanych specjalistów.  

  PMI GAC wspiera zmiany i postęp, zarówno w dyscyplinie zarządzania projektami, jak i w samej profesji. Absolwenci akredytowanych programów mogą być pewni, że posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu. 

    

  PMI GAC jest członkiem Stowarzyszenia Wyspecjalizowanych i Profesjonalnych Audytorów (ASPA), które rozwija wiedzę, umiejętności, dobre praktyki i etyczne zasady ekspertów ds. audytu, jako sposób na poprawę jakości edukacji. 

 • PRME

  PRME Principles for Responsible Management Education (PRME) [Zasady Edukacji Odpowiedzialnego Zarządzania] – to największa zorganizowana sieć łącząca ONZ z instytucjami szkolnictwa wyższego, które kształcą w obszarze biznesu i zarządzania. Powstała w 2007 r. jako platforma służąca podniesieniu rangi zrównoważonego rozwoju w szkołach oraz kształceniu odpowiedzialnych liderów przyszłości. Jak mówi sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, nigdy wcześniej to zadanie nie było ważniejsze. – Odważne przywództwo i innowacyjne myślenie są potrzebne do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju – podkreśla.

   

  Sześć zasad PRME:

  • rozwijanie zdolności studentów, aby w przyszłości działali na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu, całego społeczeństwa oraz gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu;
  • włączenie do działań akademickich programów nauczania i praktyk organizacyjnych zgodnych z wartościami globalnej odpowiedzialności społecznej, przedstawionych w międzynarodowych inicjatywach, takich jak United Nations Global Compact;
  • tworzenie ram edukacyjnych, materiałów, procesów i środowiska, które umożliwią skuteczne uczenie się odpowiedzialnego przywództwa;
  • zaangażowanie w badania koncepcyjne i empiryczne, które pogłębią rozumienie roli, dynamiki i wpływu korporacji na tworzenie trwałej wartości społecznej, środowiskowej i ekonomicznej;
  • nawiązywanie relacji z menedżerami korporacji, aby poszerzyć wiedzę o wyzwaniach związanych z wypełnianiem obowiązków społecznych i środowiskowych oraz by wspólnie badać możliwości skutecznego sprostania tym wyzwaniom;
  • ułatwianie i wspieranie dialogu oraz debaty między wykładowcami, studentami, biznesem, rządami, konsumentami, mediami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i innymi zainteresowanymi grupami oraz stronami nt. krytycznych kwestii związanych z globalną odpowiedzialnością społeczną i zrównoważonym rozwojem.

  Szkoły biznesu i zarządzania, w tym Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawna Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu sposobu myślenia i umiejętności przyszłych liderów. Mogą więc być potężnym motorem zrównoważonego rozwoju firmy i całych gospodarek.

 • KRASP

  Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) jest instytucją przedstawicielską środowiska szkolnictwa wyższego i nauki. Powołali ją w 1997 r. rektorzy polskich szkół wyższych posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 108 szkół wyższych, w tym 12 uczelni niepublicznych. 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych.

  Celem KRASP jest inspirowanie i koordynowanie współdziałania uczelni członkowskich, a także reprezentowanie wspólnych interesów uczelni akademickich. Konferencja podejmuje działania prowadzące do stworzenia efektywnego i zintegrowanego systemu edukacji narodowej oraz działa na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stoi na straży tradycyjnych wartości akademickich, w tym zasad etyki zawodowej, odpowiedzialności i konstytucyjnej zasady autonomii szkół wyższych, gwarantującej im prawo do określania własnego stanowiska we wszystkich sprawach, którymi zainteresowana jest społeczność akademicka. KRASP w szczególności:

  • występuje do organów władzy publicznej w istotnych sprawach szkolnictwa wyższego, nauki i kultury oraz w żywotnych sprawach środowiska akademickiego;
  • wyraża z własnej inicjatywy opinie i przedstawia wnioski w sprawach dotyczących szkolnictwa wyższego, nauki i kultury.
 • HR Excellence in Research

  HR Excellence in Research jest prestiżowym wyróżnieniem nadawanym przez Komisję Europejską w ramach strategii Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i rozwoju kariery naukowców w UE. Logo HR Excellence in Research otrzymują europejskie instytucje działające w sferze B+R (np. instytuty badawcze, uczelnie, przedsiębiorstwa) oraz organizacje finansujące badania, które zapewniają naukowcom jak najlepsze warunki pracy i przejrzyste procesy rekrutacji zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych. Oba dokumenty nakreślają potrzebę tworzenia dobrych i stabilnych warunków pracy dla naukowców na każdym etapie ich ścieżki zawodowej.

  Posiadanie logo HR Excellence in Research niesie za sobą następujące korzyści:

  • wzrost prestiżu uczelni;
  • wzrost poziomu atrakcyjności zatrudnienia w uczelni;
  • premiowanie w międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji;
  • premiowanie w krajowych konkursach grantowych Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  • premiowanie w konkursach i programach finansowania nauki MNiSW;
  • premiowanie w trakcie oceny prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych;
  • prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS.

  Znak HR Excellence in Research nie jest przyznawany na zawsze. Posługujące się nim instytucje co dwa lata podlegają kontroli Komisji Europejskiej.

 • ACCA

  Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

  Oferuje rozpoznawalne na całym świecie kwalifikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w tym obszarze.

  Celem ACCA jest również dzielenie się wiedzą, promowanie wysokich standardów zawodowych, etycznych i zarządczych oraz wspieranie interesu publicznego. W tym celu organizacja współpracuje z najlepszymi szkołami wyższymi i instytucjami publicznymi na całym świecie.

  ACCA wspiera ponad 200 000 członków oraz ponad 500 000 studentów w 180 krajach. W Polsce zrzeszonych jest 2000 członków, a kolejne 4000 studentów jest na drodze do uzyskania kwalifikacji.

  Studia na uczelni posiadającej akredytowany przez ACCA program studiów umożliwiają nie tylko zdobycie dyplomu renomowanej szkoły wyższej, ale przede wszystkim rozbudowanie wiedzy akademickiej o kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

 • EFMD

  European Foundation for Management Development (EFMD) jest globalnym stowarzyszeniem szkół biznesu z siedzibą w Brukseli i uznanym organem akredytującym jakość w edukacji zarządzania.

  Zrzesza ponad 900 instytucji oraz ponad 30 tysięcy ekspertów ze środowiska akademickiego, biznesu i administracji publicznej w 91 krajach. Wśród członków Fundacji są najlepsze uczelnie biznesowe w Europie i na świecie. EFMD stanowi forum wymiany informacji i debaty na temat innowacji, badań i najlepszych praktyk w zakresie zarządzania. Przyznaje akredytacje EQUIS, EPAS i EDAF dla szkół biznesu, programów nauczania i programów biznesowych.

  Poprzez sieć swoich członków EFMD wspiera i promuje:

  • wymianę innowacyjnych pomysłów i praktyk pomiędzy instytucjami i organizacjami związanymi z rozwojem, szkoleniami i kształceniem w zarządzaniu;
  • dialog dotyczący dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie rozwoju zarządzania i przeznaczonych na to środków;
  • zaopatrzenie w odpowiednie dane, informacje i praktyki, zachęcając do stosowania najlepszych środków w rozwoju zarządzania;
  • intensywniejszą współpracę pomiędzy instytucjami edukacyjnymi i przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, poprzez kontakt i współpracę przy wspólnych projektach;
  • ciągłe podwyższanie jakości instytucji zarządzania poprzez międzynarodową ocenę i analizę oraz wspomaganie szkoleń nauczycieli i rozwój materiałów szkoleniowych;
  • charakterystykę i analizę europejskiego stosunku do rozwoju i kształcenia w zarządzaniu, oraz dzielenia się wnioskami z partnerami na całym świecie.
 • IREG Observatory

  IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence to międzynarodowe stowarzyszenie non-profit. Zostało utworzone w październiku 2009 r. w celu podnoszenia jakości międzynarodowych i krajowych rankingów szkół wyższych. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie rankingów w wyborach edukacyjnych kandydatów na studia oraz w rządowych decyzjach finansowych w zakresie szkolnictwa wyższego, przyjęto założenia i zasady przeprowadzenia audytu (na zasadzie dobrowolności) głównych rankingów świata pod kątem spełniania przez nie niezbędnych wymogów metodologicznych.

  IREG Observatory skupia instytucje rankingowe, uniwersytety i organizacje zainteresowane rankingami szkół wyższych i doskonałością akademicką. Jego celem jest wzmocnienie świadomości społecznej i zrozumienia szeregu zagadnień związanych z rankingami uniwersyteckimi i doskonałością akademicką. Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Brukseli, a jego sekretariat znajduje się w Warszawie.

int(442)

Kontakt do Działu Rekrutacji

Warszawa

Katarzyna Broniszewska
tel. +48 22 45 72 400 
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Anastasiia Lasiichuk 
tel. +48 22 45 72 404
e-mail: a.lasiichuk@vistula.edu.pl
pok. 28

 

Joanna Godlewska
tel. 22 45 72 413
e-mail: j.godlewska@vistula.edu.pl
pok. 28

Filia w Pułtusku

Dorota BALA
tel. (23) 692 97 18

 

Michalina SEROKA
tel. (23) 692 97 97

 

Dorota ŻEBROWSKA
tel. (23) 692 97 26

 

ul. Mickiewicza 36B, pokój nr 8 (parter)

pultusk@vistula.edu.pl 

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close