Prof. Dr Hab. Zbigniew Olesiński - Uczelnia Vistula

Autor 187 publikacji, w tym 11 książek. W trakcie swojej kariery zawodowej odbył wiele staży i szkoleń m.in. w Irlandii, na Tajwanie i Rosji. Został również odznaczony m.in: srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Zainteresowania badawcze:

  Relacje międzyorganizacyjne, globalizacja.

  Wykładane przedmioty:

  Zarządzanie międzyorganizacyjne, Teoria stosunków międzynarodowych, międzynarodowe stosunki polityczne.

  Wykłady gościnne na uniwersytetach zagranicznych lub krajowych:

  Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, IPM ORGMASZ.

  Zajmowane stanowiska (historia stanowisk naukowych):

  • Profesor nadzwyczajny (1992),
  • Adiunkt (1979),
  • Asystent (1973).

  Zajmowane stanowiska (pełnione funkcje organizacyjne i akademickie):

  Recenzent „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw”

  Działania naukowe:

  • Recenzja pracy doktorskiej mgr M. Citkowskiego, Polityka Rozwoju Klastrów w Polsce, promotor dr hab. B. Plawgo, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2013.
  • Recenzja pracy doktorskiej mgr J. Karkosz-Gębskiej, Wybrane aspekty transferu technologii produkcji paliw stałych na przykładzie wykorzystania zasobów biomasy na Lubelszczyźnie, promotor prof. zw dr hab. A. Kocańda, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
  • Merytoryczna ocena wniosku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu , Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2014.
  • Promotor rozprawy doktorskiej mgr Anny Sabat, Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2013.

  Uczestnictwo w grantach badawczych:

  • NCN, Zarządzanie niepewnością i zaufaniem we współpracy miedzy przedsiębiorstwami, nr NN 115 289439, kierownik prof. dr hab. A.K. Koźmiński.
  • NCN, Perspektywy nowego ładu światowego, nr DEC 2011/03/BHS5/03473, kierownik prof. dr hab. L. Pastusiak.
  • Europejski Fundusz Społeczny, Marszałek Województwa Mazowieckiego, ekspert: Inteligentne specjalności województwa, kierownik dr hab. B. Plawgo, 2013.
  1. Przyczynek do teorii zarządzania międzyorganizacyjnego, „Problemy Zarządzania”, Vol. 13, nr 1 (50) ,t. 1, 2015, ISSN 1644-9584.
  2. Wsparcie zarządzania procesowego przez zarządzanie międzyorganizacyjne, (w:) Bitkowska A., Weiss E. (red.), Zarządzanie procesowe w organizacjach, teoria i praktyka, Wizja Press & IT, Warszawa 2015, ISBN 978- 83-62855-44-5.
  3. Wpływ zarządzania międzyorganizacyjnego i procesowego na innowacyjność przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t. XVI, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2015, ISSN 1733-2486, (w druku).
  4. Współczesne zarządzanie wobec relacji międzyorganizacyjnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa 2014, ISSN-1733-2486.

  Rozdziały w monografiach

  1. Paradygmat sieciowy w nauce o organizacji i zarządzaniu (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych; współpraca – kooperacja – sieci, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014, ISBN 978-83-62511-93-8.
  2. Klastry i współpraca regionalna, (w:) Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014, ISBN- 978-83-264-3328-3.
  3. Znaczenie praktyczne paradygmatu sieciowego w nauce o organizacji i zarządzaniu, (w:) Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L.A. (red.), Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu, Dom Organizatora, Toruń 2014, ISBN- 978- 83- 7285-757-6.
  4. Doskonalenie mechanizmu pomocy Unii Europejskiej na rzecz rozwoju klastrów biznesowych, (w:) Gieorgica P. (red.), Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa, Warszawa 2014, ISBN 978-83-936546-2-8.
  5. Ku nowemu ładowi światowemu, (w:) Pastusiak L. (red.), Perspektywy nowego ładu światowego, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7821-051-1.
  6. Konflikty religijne, plemienne i etniczne we współczesnym świecie, (w:) Pastusiak L. (red.), Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Warszawa 2013, ISBN 978-83-87-444-84-6.
  7. Instytucjonalizacja relacji międzyorganizacyjnych, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Kooperencja przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; konkurencja – kooperacja – rozwój, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2013, ISBN 978-83-62511-23-5.
  8. Instytucjonalizacja otoczenia biznesu, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIV, zeszyt 12, część I, Łódź 2013, ISSN 1733-2486.
  9. Kreacja regionu inteligentnych specjalizacji, (w:) Karbownik A. (red.), Paradygmat sieciowy; wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo Politechnika Śląska, Gliwice 2013, ISBN 978-83 7880-166-5.
  10. Implementacja teorii relacji międzyorganizacyjnych w Polsce, (w:) Borowiecki R., Rojek T. (red.), Współpraca międzyorganizacyjna w działalności przedsiębiorstw,; klastry – alianse – sieci, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-62511-91-4.
  11. Kreowanie jakości usług publicznych w gminach, „Problemy Zarządzania”, Wydział zarządzania uniwersytetu Warszawskiego, vol. 10, nr 2(37), lato 2012, ISSN 1644-9584.
  12. (red. nauk.) Wybrane Aspekty Rozwoju Przedsiębiorczości Akademickiej, Podkarpacki Instytut książki i Marketingu, Rzeszów 2012, ISBN -978-83-61746-90-4.
  13. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  14. Zarządzanie w regionie Polska-Europa-Świat, Difin, Warszawa 2005.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close