• AWCAT - SZKOLENIE W ZAKRESIE TWORZENIA APLIKACJI I TREŚCI INTERNETOWYCH

  Koszt projektu: 262 059 euro
  Czas trwania projektu: 29.12.2017 – 28.12.2019 r.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest partnerem wiodącym w projekcie „Szkolenie w zakresie tworzenia aplikacji i treści internetowych – AWCAT”. To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Nadano mu numer 2017-1-PL01-KA203-038820. Pozostałymi partnerami są: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Polska), Johannes Kepler University z Linzu (Austria) oraz Warna Free University (Bułgaria). Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące.

   

  Projekt ma przyczynić się do modernizacji systemu szkolnictwa wyższego w Europie i działać na rzecz poprawy jego jakości, uzupełniając istniejącą lukę w programach uniwersyteckich dla studentów informatyki.

   

  Wychodzi on naprzeciw wyzwaniom i potrzebom sektora szkolnictwa wyższego w Polsce i Bułgarii (brak programów edukacyjnych związanych z tworzeniem stron internetowych) poprzez opracowanie nowych i innowacyjnych programów szkoleniowych oraz wspieranie rozpowszechniania najlepszych praktyk. Program zwiększy kwalifikacje studentów informatyki na rynku pracy. Wzmocni także powiązania między edukacją a rozwojem zawodowym.

   

  W ramach programu opracowany zostanie kurs dla osób niepełnosprawnych i innych osób specjalnej troski, zaktualizowany i dostosowany do systemów krajowych, który zostanie przetestowany na uniwersytetach w Polsce i w Bułgarii. Będzie on wspierał kwalifikacje zawodowe studentów informatyki również w innych krajach. Absolwenci kursu zdobędą umiejętności w zakresie tworzenia treści internetowych i interfejsu, z których będą korzystać w swojej przyszłej karierze zawodowej (np. jako twórcy stron internetowych, czy aplikacji mobilnych).

   

  Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 5 i 6 lutego 2018 r. w Warszawie. Organizatorem była Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich uczestniczących w projekcie organizacji z Polski, Austrii i Bułgarii.

   

  Partnerzy określili swoje oczekiwania co do realizacji programu i omówili działania, które należy wdrożyć. Określili zobowiązania i terminy. Poznali główne idee projektu oraz nałożone na nich obowiązki. Zebrali informacje na temat głównych zadań, oczekiwanych wyników i strategii ich osiągnięcia. Podczas paneli dyskusyjnych omówili też kilka pomysłów, które mogą przyczynić się do pełniejszej realizacji projektu.

   

  Drugie spotkanie partnerów programu odbyło się w dniach 9 i 10 lipca 2018 r. w Linzu, w Austrii. Organizatorem był Integrated Learning Institute z Johannes Kepler University. W jego trakcie omówiono ostateczną wersję i treść umowy o partnerstwie, a także kwestie dotyczące płatności ze strony organizacji wiodącej na rzecz partnerów. Przedmiotem dyskusji był również program nauczania, który należy opracować a także podręcznik szkoleniowy, który zostanie przygotowany w ramach działań projektowych. Omówiono dotychczasowe aktywności podjęte w ramach projektu oraz plany na przyszłość.

 • Integrated Vistula of the Future

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula stawia na wdrożenie zmian w zakresie zarządzania procesem kształcenia i podniesienia jakości nauczania. Opracowany przez nas projekt został doceniony i dofinansowany ze środków Unii Europejskiej kwotą 6 918 834,97 zł.
  Główny cel projektu planujemy osiągnąć poprzez realizację celów szczegółowych :

  • 30 proc. absolwentów objętych wsparciem Europejskiego Funduszu Społecznego będzie kontynuowało kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy od zakończenia kształcenia;
  • 199 osób (w tym 89 kobiet) podniesie kompetencje w ramach działań Uczelni wspartych z EFS;
  • 60 osób ( tym 30 kobiet) – pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS,
  • podniesie swoje kompetencje dydaktyczne;
  • 20 osób (w tym 10 kobiet) – pracowników Uczelni, dzięki wsparciu z EFS,
  • Podniesie swoje kompetencje zarządcze.

  Projekt skierowany jest do studentów, kadry dydaktycznej oraz kadry kierowniczej i administracyjnej. Uczestnikami projektu będzie:

  • 45 studentów (w tym 15 kobiet), którzy podejmą i ukończą naukę na poziomie wyższym na nowym kierunku kształcenia objętym projektem  Energy Management;
  • 24 studentów (w tym 12 kobiet) ostatnich semestrów studiów na kierunku Stosunki Międzynarodowe – studia stacjonarne I stopnia (rok rozpoczęcia studiów 2016/2017), którzy odbędą zagraniczne staże  zawodowe;
  • 130 studentów (w tym 62 kobiet), ostatnich 4 semestrów wszystkich  kierunków, którzy ukończą szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje;
  • 60 pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni (w tym 30 kobiet), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje dydaktyczne;
  • 20 pracowników kadry zarządzającej i administracyjnej Uczelni (w tym 10 kobiet), którzy ukończą szkolenia podnoszące kompetencje
   zarządcze.

  Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2018 – 31 marca 2022.

  Unia

 • „ITy odniesiesz sukces” - INFORMATYKA

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
  Kwota dofinansowania: 2 024 675,92 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 147 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Informatyka, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 147 studentów i studentek.

  Regulamin_IT 

   

  Firmy współpracujące AFiBV

 • Staże bez granic 2 – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
  Kwota dofinansowania: 1 569 261,04 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 114 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 114 studentów i studentek.

  Regulamin_SM 

   

  Firmy współpracujące AFiBV

 • Zarządzanie przyszłością – ZARZĄDZANIE

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
  Kwota dofinansowania: 2 692 694,88 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Celem głównym projektu jest wsparcie 204 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Zarządzanie, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
  Zadania:
  1. Staże krajowe dla 204 studentów i studentek.

  Regulamin_Z 

   

  Firmy współpracujące AFiBV

 • Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFIB Vistula

  Projekt: Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiB Vistula

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15

  Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2020-03-31

  Kwota dofinansowania: 1 123 992,00 zł

  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i wzrost szans 600 studentów (284 K i 316 M) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) na rynku pracy poprzez realizację świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier (BK) wspomagających studentów w rozpoczęciu działalności zawodowej do III.2020 r.

  Zadania:

  • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 600 UP (284 K i 316 M)
  • Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej grupowe prowadzone przez AIP i indywidualne prowadzone przez DP.
  • Mentoring w miejscu pracy dla najbardziej zaangażowanych – 50 UP
  • Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników BK – 3 os.
  • Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji.
  • Monitoring karier zawodowych UP – 600 UP.
  • Wsparcie udzielane studentowi w projekcie będzie bezpośrednio związane z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

  Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie: Wsparcie w projekcie jest udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

   

  Regulamin_biurokarier

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close