DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

 • Europejskie Centrum E-Kształcenia Zielonych Zawodów (European Centre E-Training in Green Jobs) – PROGREEN

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest partnerem projektu Europejskie Centrum E-Kształcenia Zielonych Zawodów (European Centre E-Training in Green Jobs) – PROGREEN

  Jednym z celów strategii Unii Europejskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia Europa 2020 jest rozwój poprzez innowacje i wzrost zielonych kompetencji. Gospodarka Wspólnoty cierpi z powodu ich deficytów, co ogranicza produktywność i konkurencyjność, a tym samym możliwości i szanse, jakie oferuje rozwój zielonej gospodarki.

  Zielone Zawody są obecnie jednymi z bardziej atrakcyjnych na europejskim rynku pracy. Do 2030 roku Europa będzie potrzebowała ponad 400 tysięcy pracowników w sektorze zielonych miejsc pracy. Eko zmiany dotyczą całego kontynentu.

  Głównym celem projektu PROGREEN jest zwiększenie dostępności do szkoleń i kursów zawodowych, których celem będzie rozwój umiejętności oraz podniesienie świadomości i kompetencji w obszarze zielonych miejsc pracy. Projekt trwa 24 miesiące i jest realizowany przez 6-u partnerów z trzech krajów: Polski, Włoch i Portugali. Jego cel zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie trwałego dostępu do kształcenia i szkolenia zawodowego w obszarze zielonych miejsc pracy.

  W ramach programu powstanie platforma edukacyjna: Europejskie Centrum E-kształcenia Zielonych Zawodów, dostępna w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej włoskiej i portugalskiej. Znajdą się na niej krótkie kursy edukacyjne: Eko-edukator, Doradca ds. wdrażania zielonych rozwiązań, Projektant ekologicznych oczyszczalni ścieków, Producent zdrowej żywności, Producent – zbieracz ziół, Instalator zielonych urządzeń energetycznych, Ekspert zarządzania energią odnawialną, Instalator kolektorów słonecznych, Instalator budowy systemów izolacyjnych, Przedsiębiorca i Inicjator.

  Opracowanie modułów kształcenia i szkolenia zawodowego zostanie poprzedzone badaniami potrzeb pracodawców w obszarze zielonych miejsc pracy oraz opracowaniem oczekiwanych profili kompetencyjnych. Zwiększy to dostosowanie programów kształcenia do potrzeb pracodawców a osoby, które skończą kurs on-line i zdadzą egzamin, będą miały większe szanse na znalezienie interesującego zatrudnienia lub założenie własnej działalności gospodarczej.

  W wyniku realizacji projektu powstanie narzędzie, które umożliwi w prosty sposób zdobycie nowych kompetencji i umiejętności w obszarze zielonego rynku pracy.

  Dzięki Platformie będzie można zrealizować kurs w dowolnym miejscu i czasie, zdać zdalnie egzamin i wydrukować certyfikat.

  Więcej informacji na stronie internetowej projektu: http://progreen.akn.pl/ lub na Instagramie: https://instagram.com/progreenprojecteu 

  Projekt PROGREEN finansowany jest z programu ERASMUS +.
  Projekt trwa do 28.02.2021 r.

  UE


  W dniu 1 października 2020 r. Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew” z/s w Białymstoku, Partner w projekcie, zorganizowała konferencję upowszechniającą rezultaty projektu PROGREEN, współfinansowanego z programu Erasmus+, we współpracy z Zespołem Szkół w Żychlinie oraz Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, pn. „Zielona gospodarka to moda, czy szansa na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy”.

   

  W konferencji, z ramienia Akademii Finansów i Biznesu Vistula jako prelegenci, wystąpili: dr Zdzisław Rapacki i prof. Jan Fazlagić. Tematy referatów:

   

  „Trendy w rozwoju zielonej gospodarki i zielonych miejsc pracy” dr Zdzisław Rapacki

   

  „Czy eko-edukacja jest szansą na rozwój przedsiębiorczości w obszarze zielonych miejsc pracy i jakie stwarza korzyści dla gospodarki i klimatu” – prof. Jan Fazlagić

   

  Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o projekcie „Europejskie Centrum E-Kształcenia Zielonych Zawodów (European Centre E-Training in Green Jobs) „PROGREEN”, współfinansowanego z programu Erasmus+.

   

  Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z trendami w zakresie rozwoju zielonej gospodarki, korzyści z samokształcenia on-line w tym temacie, nową ofertą edukacyjną, która została wypracowana w ramach projektu PROGREEN, funkcjonalnościami platformy edukacyjnej PROGREEN, która oferuje szkolenia w czterech wersjach językowych i jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

   

  Platforma PROGREEN oferuje kształcenie zgodnie z modułami: Eko-edukator, Doradca ds. wdrażania zielonych rozwiązań, Projektant Ekologicznych oczyszczalni ścieków, Producent zdrowej żywności, Producent- zbieracz ziół, Instalator zielonych urządzeń energetycznych, Ekspert zarządzania energią odnawialną, Instalator kolektorów słonecznych, Instalator budowy systemów izolacyjnych, Przedsiębiorca i Inicjator.

   

  Konferencja była również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z twórcami innowacyjnych rozwiązań w zakresie podnoszenia wiedzy i kompetencji w obszarze zielonej gospodarki oraz podzielenia się swoimi pomysłami i skorzystania z wypracowanych rozwiązań.

   

  Konferencja została zorganizowana pod patronatem medialnym:

  Zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji:

  https://www.facebook.com/watch/?v=765580114001230

   

  Na platformie PROGREEN znajdziecie Państwo materiały edukacyjne do podnoszenia kwalifikacji i kompetencji w obszarach edukacji ekologicznej oraz w obszarze kompetencji kluczowych n.p: Eko -edukator, Doradca ds. wdrażania zielonych rozwiązań, Projektant przydomowych oczyszczalni ścieków, Producent zdrowej żywności, Producent- zbieracz ziół, Instalator zielonych urządzeń energetycznych, Ekspert zarządzania energią odnawialną, Instalator kolektorów słonecznych, Instalator budowy systemów izolacyjnychInicjatywność i Przedsiębiorczość.

  Opracowanie materiałów edukacyjnych zostało poprzedzone badaniami potrzeb kompetencyjnych pracodawców w obszarze zielonych miejsc pracy oraz opracowaniem profili kompetencyjnych. Taka konstrukcja projektu powoduje, że programy szkolenia dostosowane są do faktycznych  potrzeb pracodawców, zielonej gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości.

  Prosimy o zalogowanie się na stronę platformy:

  https://elearning.progreenproject.eu/

  Po zalogowaniu się będzie dostępny mechanizm automatycznej rejestracji, należy podać  dane do rejestracji. Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo maila z potwierdzeniem rejestracji i możecie  korzystać z platformy PROGREEN.

  Oprócz tego możecie Państwo pobrać wszystkie materiały szkoleniowe, jaki powstały w czasie realizacji projektu w 4 wersjach językowych – linki poniżej:

   

  wersja polska -> pobierz PL
  wersja angielska -> pobierz ENG
  wersja włoska -> pobierz IT
  wersja portugalska -> pobierz PT
 • AWCAT - SZKOLENIE W ZAKRESIE TWORZENIA APLIKACJI I TREŚCI INTERNETOWYCH

  Koszt projektu: 262 059 euro
  Czas trwania projektu: 29.12.2017 – 28.12.2019 r.

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest partnerem wiodącym w projekcie „Szkolenie w zakresie tworzenia aplikacji i treści internetowych – AWCAT”. To projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Nadano mu numer 2017-1-PL01-KA203-038820. Pozostałymi partnerami są: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (Polska), Johannes Kepler University z Linzu (Austria) oraz Warna Free University (Bułgaria). Czas trwania projektu wynosi 24 miesiące.

   

  Projekt ma przyczynić się do modernizacji systemu szkolnictwa wyższego w Europie i działać na rzecz poprawy jego jakości, uzupełniając istniejącą lukę w programach uniwersyteckich dla studentów informatyki.

   

  Wychodzi on naprzeciw wyzwaniom i potrzebom sektora szkolnictwa wyższego w Polsce i Bułgarii (brak programów edukacyjnych związanych z tworzeniem stron internetowych) poprzez opracowanie nowych i innowacyjnych programów szkoleniowych oraz wspieranie rozpowszechniania najlepszych praktyk. Program zwiększy kwalifikacje studentów informatyki na rynku pracy. Wzmocni także powiązania między edukacją a rozwojem zawodowym.

   

  W ramach programu opracowany zostanie kurs dla osób niepełnosprawnych i innych osób specjalnej troski, zaktualizowany i dostosowany do systemów krajowych, który zostanie przetestowany na uniwersytetach w Polsce i w Bułgarii. Będzie on wspierał kwalifikacje zawodowe studentów informatyki również w innych krajach. Absolwenci kursu zdobędą umiejętności w zakresie tworzenia treści internetowych i interfejsu, z których będą korzystać w swojej przyszłej karierze zawodowej (np. jako twórcy stron internetowych, czy aplikacji mobilnych).

   

  Pierwsze spotkanie partnerów projektu odbyło się w dniach 5 i 6 lutego 2018 r. w Warszawie. Organizatorem była Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wzięli w nim udział przedstawiciele wszystkich uczestniczących w projekcie organizacji z Polski, Austrii i Bułgarii.

   

  Partnerzy określili swoje oczekiwania co do realizacji programu i omówili działania, które należy wdrożyć. Określili zobowiązania i terminy. Poznali główne idee projektu oraz nałożone na nich obowiązki. Zebrali informacje na temat głównych zadań, oczekiwanych wyników i strategii ich osiągnięcia. Podczas paneli dyskusyjnych omówili też kilka pomysłów, które mogą przyczynić się do pełniejszej realizacji projektu.

   

  Drugie spotkanie partnerów programu odbyło się w dniach 9 i 10 lipca 2018 r. w Linzu, w Austrii. Organizatorem był Integrated Learning Institute z Johannes Kepler University. W jego trakcie omówiono ostateczną wersję i treść umowy o partnerstwie, a także kwestie dotyczące płatności ze strony organizacji wiodącej na rzecz partnerów. Przedmiotem dyskusji był również program nauczania, który należy opracować a także podręcznik szkoleniowy, który zostanie przygotowany w ramach działań projektowych. Omówiono dotychczasowe aktywności podjęte w ramach projektu oraz plany na przyszłość.

   

  Szkolenia na platformie Platon: https://platon.vistula.edu.pl/TablicaSzkoleniowa

  Dane dostępowe:
  Login: AWCAT
  Hasło: VistulaAwcat1@
  Logowanie panelem ERASMUS.

  Strona internetowa projektu:
  https://awcat.vfu.bg/

 • e-VISTULA dla e-studentów

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula zrealizowała projekt: e-VISTULA dla e-studentów

  Program: Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: II Wzrost e-potencjału Mazowsza

  Numer i nazwa Działania: 2.1.1 E -usługi dla Mazowsza

  Numer projektu: RPMA.02.01.01-14-6620/16

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, numer naboru: RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16
  Okres realizacji projektu: od 2016-09-14 do 2019-07-31

  Kwota dofinansowania: 2 443 176,05 zł
  Cel projektu: Przedmiotem projektu pn. e-VISTULA dla e-studentów jest przeprowadzenie procesu rozwoju e-usług w Akademii Finansów i Biznesu VISTULA w Warszawie, przyczyniającego się do zwiększenia efektywności, dostępności oraz jakości kształcenia w regionie.

  UE

 • Staże bez granic

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizowała projekt: Staże bez granic 

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S002/15
  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15
  Okres realizacji projektu: od: 2016-05-01 do: 2018-01-31
  Kwota dofinansowania: 1 158 913,39 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Cel projektu: Podniesienie kompetencji 103 studentów (w tym 50 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) studiujących na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godzin, tj. 120 godz./miesiąc dla każdego uczestnika projektu.

  UE

 • Staże bez granic 2

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula zrealizowała projekt: Staże bez granic 2

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S093/17

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2020-02-29

  Kwota dofinansowania: 1 569 261,04 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Zapewnienie stażami krajowymi 114 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 29.02.2020 r.

  UE

 • Liczę na staż

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizowała projekt: Liczę na staż

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S001/15

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15
  Okres realizacji projektu: od: 2016-05-01 do: 2017-12-31
  Kwota dofinansowania: 1 525 885,12 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
  Cel projektu: Podniesienie kompetencji 118 studentów (w tym 61 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) studiujących na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowości, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godziny, tj. 120 godz. miesiąc dla każdego uczestnika projektu.

  2016/2017.

  UE

 • Informatyka szansą dla Ciebie

  Projekt ma na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na kierunku informatyka w AFiB Vistula. Dla najlepszych studentów w ramach projektu organizowane są staże, wyjazdy studyjne oraz program stypendialny.

  UE

 • Młodzi z doświadczeniem

  Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” Biuro Karier oferuje 80 płatnych staży oraz organizuje dla studentów warsztaty w celu rozwijania kompetencji. Wielu studentów i absolwentów po zakończeniu stażu w ramach projektów otrzymało stałe zatrudnienie. Biuro karier nie traci kontaktu ze stażystami/absolwentami pozostając w stałym kontakcie z nimi i ich pracodawcami.UE

 • Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizowała projekt: Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV
  Program:
   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-B066/15

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15

  Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2020-03-31

  Kwota dofinansowania: 1 123 992,00 zł

  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i wzrost szans 600 studentów (284 K i 316 M) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) na rynku pracy poprzez realizację świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier (BK) wspomagających studentów w rozpoczęciu działalności zawodowej do III.2020 r.

  UE

 • Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula realizowała projekt: „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

  Numer umowy o dofinansowanie: MEiN/2021/32/DIR/WUN/12

  Obsługę administracyjną zapewniło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

  Okres realizacji projektu: od 03.2021 r. do 06.2021 r.

  Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł

  Całkowity koszt realizacji projektu: 131 251,58 zł

  Cel główny projektu: Celem przedsięwzięcia było wsparcie procesu kształcenia na odległość w uczelniach niepublicznych.

   

 • ITy odniesiesz sukces

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula zrealizowała projekt: Ity odniesiesz sukces

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S124/17

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2020-02-29

  Kwota dofinansowania: 2 024 675,95 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Zapewnienie stażami krajowymi 147 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Informatyka, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 29.02.2020 r.

  UE

 • Zarządzanie przyszłością

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula zrealizowała projekt: Zarządzanie przyszłością

  Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
  Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
  Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
  Numer projektu: POWR.03.01.00-00-S092/17

  Instytucja, w której wniosek został złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
  Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2020-02-29

  Kwota dofinansowania: 2 692 694,88 zł
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

  Cel projektu: Zapewnienie stażami krajowymi 204 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Zarządzanie, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 29.02.2020 r.

  UE

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close