Płatności

 • Gdzie mogę dowiedzieć się o swoich płatnościach?

  Rozliczeniami finansowymi studentów zajmuje się kwestura (pokój 108).
  Zapraszamy w godzinach:

  poniedziałek 11.00-15.00
  wtorek           11.00-15.00
  środa              nieczynne
  czwartek        11.00-15.00
  piątek             11.00-13.00
  sobota            nieczynne
  niedziela        nieczynne

 • Rezygnuję ze studiów. Jakie płatności powinien uregulować?

  Studenci polscy:
  Zgodnie z umową – należy opłacić również miesiąc, w którym dokonano rezygnacji.
  Ponadto trzeba opłacić wszystkie zaległości (czesne, warunki, opłatę za legitymację, obóz, odsetki za zwłokę) oraz wpisowe (w zależności od zapisów w umowie).

  Studenci zagraniczni:
  Studenci powinni zapoznać się z zapisami w swojej umowie.
  Czesne podlega zwrotowi w wyjątkowych sytuacjach (np. problemy zdrowotne poświadczone zaświadczeniem lekarskim).

 • Zostałem skreślony i nadal mam opłaty do uiszczenia…

  Zgodnie z umową – należy opłacić również miesiąc, w którym dokonano skreślenia.
  Ponadto trzeba opłacić wszystkie zaległości za poprzednie okresy przed skreśleniem i doliczone odsetki ustawowe za opóźnienie.

 • Co się stanie, jeżeli nie ureguluję swoich płatności w terminie?

  Odp.: Naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.
  Uczelnia stara się polubownie rozstrzygnąć sprawy zaległości w płatnościach. Gdy to nie odnosi skutku, Uczelnia podejmuje kroki prawne w celu odzyskania należności.
  Trzeba się również liczyć z ze wstrzymaniem wydawania przez Uczelnię wszelkiego rodzaju zaświadczeń i poświadczeń dokumentów – do czasu uregulowania zaległych płatności.
  W przypadku posiadania opóźnienia w płatnościach student może również zostać skreślony z listy studentów (odpowiednie zapisy są zawarte w umowie).

 • Skąd mogę wiedzieć czy płacę w terminie?

  Student może sprawdzić szczegóły swoich płatności (zaległości oraz nadpłaty) w systemie USOS lub zgłosić się do kwestury.

  Każda płatność ma swoją datę wymagalności. Po tej dacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie.

  Jeżeli student w trakcie studiów zmienił adres pocztowy i/lub mailowy – proszony jest o poinformowanie dziekanatu. Uczelnia wysyła różne pisma do studentów, aktualność kontaktów ze studentami jest dla nas ważna.

 • Ponowne przyjęcie na Uczelnię

  Student, który został skreślony z listy studentów może ubiegać się o ponowne przyjęcie na Uczelnię – po wniesieniu wszelkich zaległych opłat.

 • Dlaczego mam tak duży dług?

  Na Uczelni obowiązuje roczne rozliczenie studenta.
  Szczegóły dotyczące płatności zawarte są w umowie, którą student podpisał z Uczelnią oraz w regulaminie studiów dostępnym na internetowej stronie Uczelni.
  Brak podpisu na liście obecności na zajęciach lub egzaminach – nie jest przesłanką do braku naliczania dalszych opłat. Podstawą nienaliczania dalszych opłat jest pismo dotyczące rezygnacji studenta z dalszych studiów – złożone w dziekanacie i podpisane własnoręcznie przez studenta lub skreślenie z listy studentów (podpisane przez władze Uczelni).

Biuro Karier

 • Czy absolwenci uczelni dostają pracę po ukończeniu studiów?

  Odp: Tak, oczywiście. Aż 80% studentów na ostatnim roku już ma pracę. A 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 3 miesięcy po ukończeniu studiów.

 • Czy studenci uczelni dostają różne oferty pracy oraz praktyk z Biura Karier?

  Odp: Zdecydowanie tak, ponieważ jednym z kluczowych zdań Biura Karier jest pomoc studentom w rozpoczęciu kariery zawodowej. W każdym miesiącu mamy kilkadziesiąt nowych ofert pracy, staży i praktyk.

 • Jak studenci są informowani o nowych ofertach pracy?

  Odp: Codziennie Biuro Karier otrzymuje różne oferty pracy, które są zamieszczane na stronie internetowej, wywieszane na tablicy ogłoszeń obok Biura. Można także przyjść do BK i obejrzeć wszystkie oferty bezpośrednio, a przy okazji porozmawiać z doradcą.

 • Jaki przebiega proces zaliczania praktyk zawodowych?

  Odp: Dla niektórych kierunków na uczelni są obowiązkowe praktyki zawodowe. Cały program praktyk oraz proces zaliczenia jest opisany tu.

 • Czy język polski jest istotny dla znalezienia dobrej pracy?

  Odp: Znajomość języka polskiego może być ważnym atutem kandydata do pracy, ponieważ w mamy wiele ciekawych ofert z polskich firm. Ale również współpracujemy z firmami międzynarodowymi, które nie potrzebują biegłej znajomości języka polskiego.

 • Czy są oferty pracy dla obcokrajowców?

  Odp: Mamy bardzo dużo różnych ofert zarówno dla obcokrajowców, jak i dla Polaków. Współpracujemy z wieloma międzynarodowymi firmami i organizacjami.

 • Czy Biuro Karier pomaga w znalezieniu miejsc praktyk zawodowych dla studentów ze Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji?

  Odp: Biuro Karier zawsze i wszystkim studentom z Grupy Uczelni Vistula pomaga w znalezieniu miejsc dla odbywania praktyk zawodowych. Dla studentów SGTiR mamy do zaoferowania pracę w wielu hotelach i biurach podróży takich jak Grupa Hotelowa Orbis, Hilton Warsaw Hotel, Courtyard, Marriott, Sheraton, Westin, Bristol, Louvre Hotels Group.

 • Dla którego kierunku jest najwięcej ofert pracy?

  Odp: Codziennie otrzymujemy dziesiątki nowych ofert pracy dla studentów i absolwentów z różnych kierunków. Biuro Karier w codziennej pracy aktywnie poszukuje ofert dla studentów ze wszystkich kierunków prowadzonych w Grupie Uczelni Vistula.

 • Czy wiza studencka daje możliwość legalnej pracy w Polsce?

  Odp: Tak, zgodnie z prawem wiza studencka daje możliwość pracy nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej.

Jak Aplikować

 • Jakie są etapy rekrutacji?

  1. Wypełnienie formularza on-line
  2. Złożenie dokumentów w Dziale Rekrutacji osobiście i dokonanie wpłaty rekrutacyjnej
  3. Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia
  4. Otrzymanie decyzji o przyjęciu na studia
 • Co muszę zrobić, gdy wypełnię formularz on-line?

  Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty w Dziale Rekrutacji osobiście i dokonać wpłatę rekrutacyjną.
  Dopiero wtedy wypisywana jest decyzja o przyjęciu na studia.

 • Czy można wypełnić formularz on-line w uczelni?

  Tak, można wypełnić formularz zgłoszeniowy w Dziale Rekrutacji.

  Proszę pamiętać, że do systemu należy załączyć skany dokumentów oraz zdjęcie w formie elektronicznej (warto je mieć zeskanowane na Pendrive lub na mailu)

 • Kiedy będą wyniki rekrutacji?

  Decyzję o przyjęciu na studia – jeśli spełnione są warunki przyjęcia i kandydat posiada wszystkie wymagane dokumenty – otrzymuje się tego samego dnia, w którym składa się dokumenty. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu trwa nie dłużej niż godzinę.

 • Czy dokonać wpłaty w dziale rekrutacji

  Na terenie uczelni funkcjonuje wpłatomat, gdzie można dokonać płatności gotówką.

 • Na jaki numer konta, wpłacić opłatę rekrutacyjna?

  Akademia Finansów i Biznesu Vistula

  ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa

  Opłaty w EURO
  ALIOR Bank

  PL 58 2490 0005 0000 4600 1686 2929 – EUR

  Opłaty w PLN
  ALIOR Bank

  49 2490 0005 0000 4520 8418 9996

   

  Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

  Opłaty w PLN
  NR KONTA 48 1050 1025 1000 0023 5997 2268

  Opłaty w Euro
  Bank account IBAN: PL 80 1050 1025 1000 0023 6803 7145

 • Czy mogę skorzystać z kilku promocji na raz?

  Promocje nie łączą się. Należy wybrać jedną, najbardziej odpowiednią dla siebie.

 • Jakie dokumenty są wymagane na studia I stopnia?

  1. Kserokopia świadectwa maturalnego
  2. Kopia dowodu osobistego
  3. 1 zdjęcia
  4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
  5. Podpisany formularz zgłoszeniowy ze strony
 • Jakie dokumenty są wymagane na studia II stopnia

  1. Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem
  2. Kopia dowodu osobistego
  3. 1 zdjęcia
  4. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej
  5. Świadectwo maturalne + kserokopia
 • Jakie są wymagania dotyczące zdjęcia w aplikacji on-line

  Wszystkie szczegóły dotyczące zdjęcia w aplikacji znajdziesz na stronie internetowej systemu aplikacyjnego

 • Jaki powinien być rozmiar zdjęcia?

  Zdjęcia powinny mieć rozmiar 3,5 cm x 4,5 cm

 • Co mam zrobić, jeśli nie mogę wgrać swojego zdjęcia?

  Proszę sprawdzić parametry zdjęcia w formacie jpg, czy zgadzają się z informacją zamieszczoną w systemie.

 • Co mam zrobić, jak chcę przenieść się z innej uczelni?

  UWAGA: Wszyscy kaandydaci (także obcokrajowcy) przenoszący się z innych uczelni przed złożeniem podania do Dziekana muszą dokonać opłaty administracyjnej w wysokości 350 zł/ 85 Euro. Jeżeli po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat rozpocznie studia w Uczelni, będzie zwolniony z opłaty wpisowego, natomiast jeżeli wtedy kandydat zrezygnuje ze studiów w uczelni opłata nie zostanie zwrócona.

  Studenci, którzy chcą przenieść się z innej uczelni na studia licencjackie lub na studia magisterskie do Akademii Finansów i Biznesu Vistula lub Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji powinni złożyć:

  1. procedura przeniesienia odbywa się poprzez system rekrutacyjny on-line dream apply – Zapisz Się
  2. kandydat aplikuje wypełniając wszystkie wymagane pola
  3. zaznacza w systemie na który rok i semestr chce się ubiegać o przyjęcie
  4. dołącza skan karty przebiegu studiów
  5. Dziekan na podstawie dokumentacji kandydata podejmuje decyzję o przyjęciu
  6. informację o przyjęciu kandydat otrzymuje w zwrotnym e-mailu z uczelni
  7. podanie do Dziekana (AFiBV lub SGTiR) – podania w załączniku
  8. karta przebiegu studiów z poprzedniej Uczelni.

  Po uzyskaniu pozytywnej decyzji Dziekana kandydat:

  Rejestracja on-line na stronie Zapisz Się

  1. skan świadectwa dojrzałości
  2. skan dowodu osobistego
  3. skan zaświadczenia lekarskiego (dotyczy kierunków: Dietetyka, Grafika, Budownictwo, Architektura i Urbanistyka)
  4. skan zdjęcia w formie .jpg (dowodowe, paszportowe)
  5. skan suplementu i dyplomu kandydata na studia II stopnia

  Po wypełnieniu aplikacji kandydat zgłasza się do Biura Rekrutacji z kompletem dokumentów:

  1. podanie wydrukowane z systemu rekrutacyjnego (dream apply)
  2. oryginał świadectwa maturalnego + kserokopia
  3. dowód osobisty + kserokopia
  4. 1 fotografia (35 x 45 mm – dowodowe lub paszportowe) podpisane imieniem i nazwiskiem,
  5. umowa o studiowaniu + zarządzenie o płatnościach
  6. potwierdzenie wpłaty wpisowego
  7. kserokopia dyplomu i suplementu dla kandydata na studia II stopnia

  Podanie do Dziekana (przeniesienie z innej Uczelni)

  Pobierz

  Application to the Dean

  Download

 • Mam problem z logowaniem się do systemu?

  Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło.

  Jeżeli nadal nie możesz się zalogować poprosimy o kontakt z biurem rekrutacji

  Tel. +48 22 45 72 400; rekrutacja@vistula.edu.pl

 • Czy mogę zapisać się na studia bez zdanej matury?

  Podjęcie studiów bez matury jest nie możliwe.

 • Kiedy otrzymam legitymację studencką i gdzie?

  Legitymacje wydawane będą od 01 października w Dziekanacie Uczelni w pok. 108
  Prosimy o wcześniejsze opłacenie legitymacji (17zł).
  Opłatę można wnieść najpóźniej w dniu odbioru legitymacji we wpłatomacie uczelnianym.

 • Gdzie i kiedy mogę starać się o stypendium?

  Po rozpoczęciu zajęć będzie można składać dokumenty o stypendia w pok. 119B I piętro.

  Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów i lista wymaganych dokumentów dostępne są TUTAJ

 • Czy uczelnia posiada akademik?

  Uczelnia nie posiada swojego akademika, ale współpracuje z kilkoma prywatnymi domami studenckimi. Wszystkie opcje zakwaterowania dostępne są na hosteluv.com.pl.

 • Do kiery trwa rekrutacja?

  Rekrutacja trwa do 30.09.2017 r
  Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest oczywiście rozpoczęcie roku akademickiego.

 • Od kiedy trwa rekrutacja!

  Rekrutacja rozpoczyna się od 4 maja 2017 roku.

 • W jakich godzinach otwarty jest dział rekrutacji?

  Dział Rekrutacji czynny jest w godzinach:

  Poniedziałek
  10:00 – 18:00
  Wtorek
  10:00 – 18:00
  Środa
  10:00 – 18:00
  Czwartek
  10:00 – 18:00
  Piątek
  09:00 – 17:00
  Sobota
  10:00 – 16:00

Biblioteka

 • Co muszę zrobić, by wypożyczyć książkę?

  Odp: By wypożyczyć książkę musisz zostać członkiem biblioteki.

 • Jak zostać członkiem biblioteki?

  Odp: By zostać członkiem biblioteki musisz się do niej zapisać. Zapisanie do biblioteki odbywa się przez wypełnienie Deklaracji (dostępnej w bibliotece) i uiszczenie jednorazowej opłaty w wysokości 5 zł. Do zapisu będzie także potrzebna ważna legitymacja studencka. Dane, znajdujące się w deklaracji przystąpienia, są weryfikowane na podstawie ważnej legitymacji studenckiej i/lub paszportu/dowodu! Zapisanie jedynie na podstawie legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego nie jest możliwe!

 • Nie jestem studentem Grupy Uczelni VISTULA. Czy mogę wypożyczać u Państwa książki?

  Odp: Nie. Studenci spoza Grupy Uczelni VISTULA nie mogą wypożyczać książek. Studenci spoza naszej uczelni, jak i każdy zainteresowany może korzystać z naszych zbiorów wyłącznie na miejscu, po okazaniu dokumentu ze zdjęciem.

 • Jak odbyć Szkolenie Biblioteczne?

  Odp: Aby odbyć szkolenie biblioteczne musisz zalogować się na platformie Moodle (link INTRANET na głównej stronie AFiB VISTULA). Po zalogowaniu na ww. platformę przejdź do sekcji „Szkolenia”. Po kliknięciu, wśród innych szkoleń, znajdziesz tam również „Szkolenie biblioteczne”. Kliknij na „Szkolenie biblioteczne”, a następnie na „Zapisz”. Dalej postępuj według wskazówek na ekranie.

 • Odbyłem test ze szkolenia bibliotecznego, jednak mojej oceny nie ma w USOSie. Dlaczego?

  Odp: Oceny w systemie USOS nie pojawiają się automatycznie. Spływają one do nas stopniowo wraz z kolejnymi rozwiązanymi testami. W przypadku dużych opóźnień należy zgłosić do nas problem (osobiście, lub mailowo na adres: biblioteka@vistula.edu.pl.

 • Co muszę zrobić, by móc czytać książki na platformie IBUK Libra?

  Odp: By móc czytać książki na platformie IBUK Libra musisz być członkiem Biblioteki Naukowej (mieć założone i aktywne konto w Bibliotece). Jeśli nie masz konta, będziesz musiał je założyć. Jeśli jesteś już członkiem Biblioteki nie musisz mieć żadnych dodatkowych uprawnień – z bazy IBUK Libra możesz korzystać z dowolnego komputera/tabletu/smartfona na terenie Uczelni. By korzystać z platformy IBUK Libra w domu, musisz pobrać z Biblioteki specjalny kod PIN. Klikając TUTAJ dowiesz się jak korzystać z bazy poza Uczelnią.

 • Zaliczyłem(am) szkolenie biblioteczne podczas studiów licencjackich. Obecnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich uzupełniających. Czy muszę ponownie zaliczyć szkolenie biblioteczne?

  Odp: Nie. Test ze szkolenia bibliotecznego zalicza się tylko raz. Zaliczenie to jest ważne przez cały okres studiów. Jest to zaliczenie obowiązkowe dla wszystkich studentów rozpoczynających naukę w naszej uczelni (także dla studentów magisterskich studiów uzupełniających). Nie honorujemy szkoleń bibliotecznych z innych uczelni (w tym WSHGiT oraz dawnej Akademii Finansów – osoby z tych szkół muszą zaliczyć szkolenie biblioteczne). Studenci, którzy mają zaliczone szkolenie biblioteczne w indeksie papierowym, a nie mają wpisanego zaliczenia ze szkolenia bibliotecznego do USOSa powinni zgłosić się ze starym indeksem do Dziekanatu w celu wpisania oceny do systemu USOS.

 • Zamierzam/jestem w trakcie pisania pracy dyplomowej. Czy są jakieś określone wytyczne dotyczące pisania pracy takie, jak wielkość czcionki lub marginesów?

  Odp: Nie. Nie ma takich wytycznych. Takie rzeczy należy ustalić z promotorem. W wykonaniu niektórych czynności może pomóc poradnik „Jak napisać pracę dyplomową?”.

 • Otrzymałem(am) raport z systemu antyplagiatowego, jednak nie rozumiem co oznaczają określone wskaźniki. Gdzie mogę się tego dowiedzieć?

  Odp: Jak czytać i rozumieć raport z systemu antyplagiatowego dowiesz się odwiedzając stronę pomocy serwisu Plagiat.pl.

 • Sprawdzałem(am) pracę indywidualnie w systemie antyplagiatowym. Czy mimo to muszę oddawać ją do sprawdzenia ponownie Komórce Antyplagiatowej znajdującej się w Bibliotece Naukowej?

  Odp: Tak. Wyniki raportu prawdopodobieństwa pracy sprawdzanej indywidualnie różnią się od tych, które są uzyskiwane po sprawdzeniu pracy przez Komórkę Antyplagiatową przy Bibliotece Naukowej. Raport z systemu antyplagiatowego uzyskany po sprawdzeniu pracy przez Komórkę Antyplagiatową w Bibliotece Naukowej jest jedynym ważnym raportem, który można dołączyć do pracy w celu jej złożenia do Dziekanatu.

 • Otrzymałem raport z systemu antyplagiatowego, z którego wynika, że współczynnik(i) prawdopodobieństwa zostały przekroczone. Co teraz?

  Odp: W wypadku przekroczenia współczynników należy zgłosić się do promotora. Kiedy raport wskazuje na przekroczenie współczynników Komórka Antyplagiatowa wysyła raport pełny do promotora. Umożliwia on weryfikację fragmentów tekstu, które system antyplagiatowy uznał za „nieuprawnione zapożyczenia”. Od decyzji promotora zależy, czy ww. „zapożyczenia” pozwolą zaakceptować pracę i dopuścić ją do obrony (łączy się to z zaznaczeniem odpowiedniego pola w Załączniku Nr 2 do Regulaminu Antyplagiatowego), czy jednak konieczne będzie jej poprawienie. Student ma szansę poprawić pracę pod kątem zapożyczeń. Po poprawieniu pracy należy ponownie sprawdzić pracę w systemie antyplagiatowym. Drugie i każde kolejne sprawdzenie pracy w systemie antyplagiatowym łączy się z uiszczeniem opłaty w wysokości 30 zł (wg zarządzenia Kanclerza nr 01/01/2013 z dn. 17. stycznia 2013 r.).

 • Jak wygląda przebieg procedury antyplagiatowej?

  a) Student przekazuje Komórce Antyplagiatowej znajdującej się w Bibliotece Naukowej dysk z pełnym tekstem pracy (zapisanym w jednym pliku, którego wielkość nie przekracza 20 MB) w jednym z formatów: ODT (Open Office Document), DOC, DOCX lub RTF (Microsoft Word) oraz nieoprawioną wersję papierową z akceptacją promotora (z podpisem i datą) na stronie tytułowej. Ponadto wymaga się podania adresu mailowego autora oraz promotora pracy.

  b) Opis na dysku musi zawierać:

  1. informację o rodzaju pracy (licencjacka/inżynierska/magisterska/doktorska/studia podyplomowe),
  2. imię i nazwisko autora pracy,
  3. nr albumu (w przypadku studiów I i II stopnia),
  4. imię i nazwisko promotora pracy oraz jego podpis.

  c) Po sprawdzeniu zgodności wersji elektronicznej i papierowej, praca zostaje wczytana do systemu w celu przeprowadzenia procedury antyplagiatowej.

  d) Maksymalny czas oczekiwania na raport wynosi 14 dni i nie ma żadnej możliwości przyśpieszenia procesu sprawdzania pracy w systemie antyplagiatowym.

  e) System antyplagiatowy generuje raport skrócony, który jest do wglądu studenta/osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, oraz raport pełny, do którego wgląd ma promotor oraz recenzent pracy.

  f) Skrócony raport podobieństwa wysyłany jest na adres mailowy studenta.

  g) Raport podobieństwa wymaga oceny, gdy:

  1. współczynnik podobieństwa 1 przekracza 50%,
  2. współczynnik podobieństwa 2 przekracza 5%,
  3. próbowano ukryć obecność nieuprawnionych zapożyczeń („alert”).

  h) Jeżeli współczynniki podobieństwa 1. i/lub 2. przekroczą normę, Komórka Antyplagiatowa przesyła promotorowi pracy raport pełny w celu przedstawienia i omówienia sytuacji wskazującej na podejrzenie o nieuprawnione zapożyczenia.

  i) Promotor lub inna osoba wyznaczona przez władze Uczelni dokonuje analizy i oceny ewentualnych naruszeń autorstwa pracy.

  j) W przypadku konieczności poprawy pracy, student/osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora wprowadza w tekście pracy niezbędne korekty oraz przedstawia Komórce Antyplagiatowej opinię promotora w sprawie dopuszczenia pracy dyplomowej do obrony oraz ponownie przechodzi procedurę począwszy od punktu pierwszego.

  k) Po sprawdzeniu pracy w systemie antyplagiatowym, niezależnie od wyniku, należy odebrać pozostawioną pracę wraz z płytą.

 • Czy mogę przedłużyć termin wypożyczenia książki mailowo/telefonicznie?

  Odp: Nie. Pomiędzy zwrotem, a wypożyczeniem tego samego tytułu musi minąć tydzień. Termin wypożyczenia książki jest zawsze taki sam. Nie realizujemy mailowych/telefonicznych przedłużeń terminów wypożyczeń. Wyjątek od tej zasady jest sporadyczny, a możliwy jest wyłącznie przy osobistych wizytach. Jest on zawsze oparty na uprzednich analizach zapotrzebowania na dany tytuł oraz ilości posiadanych przez nas, dostępnych do wypożyczenia egzemplarzy. W każdym indywidualnym przypadku decyzja jest podejmowana przez dyrektora Biblioteki.

 • Dlaczego książki, której szukam nie ma w katalogu?

  Odp: Zawsze staramy się, by nasz katalog był jak najbardziej aktualny. Dbamy również, by zaspokoić jak najszersze potrzeby edukacyjne zarówno studentów, jak i wykładowców. Jeśli jednak nie posiadamy pozycji, której Państwo szukacie, a książka ta jest lekturą (obowiązkową lub uzupełniającą) zgłoście to swojemu wykładowcy. Na pewno będzie on wiedział jakie lektury są Państwu potrzebne i może zlecić ich zakup w Bibliotece.

Kontakt do Działu Rekrutacji

Godziny pracy Działu Rekrutacji

 

Godziny pracy:

poniedziałek- środa 10.00-18.00
czwartek (9.08.2018) 10.00-17.00

 Piątek – 9.00-17.00

Sobota – 9.00-15.00

Kontakt:

telefon: 22 45 72 400
e-mail: rekrutacja@vistula.edu.pl
adres: ul. Stokłosy 3, 02-787 Warszawa
pokój: 28 (parter)

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close