Bazy pełnotekstowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

Na chwilę obecną w Bibliotece Naukowej dostępnych jest jedenaście komercyjnych baz pełnotekstowych. Dostęp do nich możliwy jest z każdego stanowiska komputerowego na terenie uczelni. Są to:

1. ProQuest Central – obejmuje łącznie ponad 20000 publikacji, tysiące prac doktorskich, gazet, dokumentów roboczych, raportów rynkowych i branżowych, a także szkoleniowych plików wideo – jest to największa skumulowana baza pełnych tekstów spośród wszystkich obecnych na rynku. Stanowi połączenie ponad 25 najpopularniejszych baz danych ProQuestu i obejmuje ponad 160 obszarów tematycznych, wśród których wymienić można choćby biznes, nauki ścisłe i techniczne, medycynę i ochronę zdrowia, literaturę i językoznawstwo, nauki społeczne i kulturoznawstwo, sztuki piękne, czy historię. Jest to niezrównane źródło multidyscyplinarnych poszukiwań dla pracowników naukowych wszystkich szczebli, a także niewiarygodnie cenny zbiór dla wszelkiego rodzaju bibliotek. Zakres treściowy jest niezwykle obszerny, poczynając od tysięcy czasopism akademickich i magazynów branżowych, poprzez gazety międzynarodowe, aż po cenne zasoby periodyczne.

Aby otrzymać dane do logowania należy wysłać maila na adres biblioteka@vistula.edu.pl.

2. ebrary – pełnotekstowa baza, dostarczająca ponad 120 000 e-booków o szerokim zakresie tematycznym, posiadająca znakomite narzędzia, pozwalające na wyszukiwanie, użycie i zarządzanie informacją.

Zakres tematyczny:

 • Biznes i ekonomia
 • Komputery i Technologie informacyjne
 • Edukacja
 • Inżynieria i technologia
 • Historia i nauki polityczne
 • Nauki humanistyczne
 • Studia dziedzinowe i międzydyscyplinarne
 • Język, literatura i lingwistyka
 • Prawo, stosunki międzynarodowe i polityka publiczna
 • Nauki przyrodnicze
 • Medycyna
 • Położnictwo i opieka zdrowotna
 • Nauki fizyczne
 • Psychologia i pomoc społeczna
 • Religia, filozofia i dzieła klasyczne
 • Sociologia i antropologia

Aby otrzymać dane do logowania należy wysłać maila na adres biblioteka@vistula.edu.pl.

3. IBUK Libra – platforma polskich książek elektronicznych

 • całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego miejsca (wymagany kod pin udostępniany w bibliotece),
 • niemal 900 tytułów,
 • największy zbiór publikacji specjalistycznych, naukowych, popularnonaukowych, beletrystycznych,
 • szybki podgląd pełnych tekstów,
 • spersonalizowana sfera czytania książek w chmurze (osobiste konto myIBUK),
 • zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami i encyklopediami PWN,
 • dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN, kursy językowe SuperMemo,
 • elastyczny dobór zasobów i łatwe uruchomienie platformy,
 • możliwość czytania na urządzeniach mobilnych.
 • menu bazy dostępne w językach: polskim, rosyjskim i ukraińskim.

By dowiedzieć się więcej na temat korzystania z bazy IBUK Libra zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi, dostępnymi online.

Aby otrzymać dane do logowania należy wysłać maila na adres biblioteka@vistula.edu.pl.

 

4. EBSCO. Platforma ta składa się z 12 baz danych. Obejmują one publikacje naukowe z różnych dziedzin życia. Jedną z nich jest Academic Search Complete zawierająca ok. 8000 tytułów pełnotekstowych czasopism.
Wszelkie informacje dotyczące zawartości tych baz są zamieszczone w menu głównym bazy EBSCO.
więcej informacji

5. Web of Knowledge (Science). Platforma ta obejmuje m. in. nastepujące bazy:

 • Science Citation Index Expanded (SCIE) zawiera ponad 13 000 tytułów czasopism z nauk ścisłych,
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) zawiera ponad 3600 tytułów czasopism z nauk społecznych,
 • Art & Humanities Citation Index (AHCI) zawiera ponad 1800 tytułów czasopism z nauk humanistycznych.

więcej informacji

6. Science. W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący czasopisma Science oraz roczniki archiwalne od 1997 roku.

więcej informacji

7. Springer. Baza obejmuje 1862 tytuły bieżących czasopism Springer. Ponadto zawiera archiwa serii książkowych oraz kolekcję 3009 książek elektronicznych wydanych przez Springera w roku 2005.

więcej informacji

8. Nature. W ramach licencji dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.

więcej informacji

9. Elsevier. Baza ta obejmuje ok. 1650 tytułów czasopism z rocznikami od 1995 do bieżącego oraz archiwa ponad 370 tytułów niekontynuowanych.

więcej informacji

10. Wiley. Baza obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism „Full Collection”, który zawiera obecnie 1371 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.

więcej informacji

11. Scopus. Jest to produkowana przez Elsevier interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19 500 tytułów publikacji, w tym ponad 18 500 recenzowanych czasopism, ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych. Baza zawiera ponad 46 milionów rekordów bibliograficznych.

więcej informacji

 

UWAGA !!! Ze wszystkich powyższych baz (prócz baz ProQuest, ebrary i IBUK Libra) można korzystać wyłącznie na terenie uczelni!

Inne bazy pełnotekstowe:

12. DART-Europe to grupa bibliotek naukowych i konsorcjów bibliotecznych pracujących wspólnie nad poprawą możliwości powszechnego dostępu do badawczych prac dyplomowych i dysertacji powstających w Europie. DART-Europe jest wspierane przez LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), a także stanowi Europejską Grupę Roboczą organizacji Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD).

więcej informacji

 


13. DOAJ – Directory of Open Access Journals. Baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych do których dostęp jest darmowy. Baza zawiera linki do stron głównych czasopism, abstrakty lub pełne artykuły naukowe. 24 października baza ta zawierała ponad 8298 czasopism naukowych.[wikipedia.org]

więcej informacji


14. EU Bookshop – księgarnia on-line i zarazem archiwum publikacji instytucji UE. Serwisem EU Bookshop zarządza Urząd Publikacji Unii Europejskiej w Luksemburgu. W serwisie znajdują się książki, broszury, plakaty, mapy, ulotki, dokumenty techniczne, periodyki, płyty CD-ROM i DVD itp. opracowane przez instytucje UE (od 1952 r.) na temat działalności i polityki Unii Europejskiej oraz wybrane wydania Dziennika Urzędowego.

więcej informacji


15. Eurostat – Urząd zajmuje się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA, istotnych dla podejmowania decyzji przez organy wspólnotowe oraz koordynowaniem i monitorowanie prac narodowych urzędów statystycznych w celu unifikacji stosowanych przez nie metod badań a także konsolidowaniem statystyk krajowych, państw członkowskich.

więcej informacji


16. EUR-Lex – umożliwia bezpłatny dostęp do aktów prawnych i innych dokumentów Unii Europejskiej podanych do publicznej wiadomości. Portal jest dostępny w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej. Baza zawiera w sumie 2,8 mln dokumentów, przy czym najstarsze z nich pochodzą z 1951 r. Jej zawartość jest codziennie aktualizowana – co roku powiększa się o około 12 tys. dokumentów.

więcej informacji


17. Hyper Articles en Ligne (HAL) – to wielo-dyscyplinarne otwarte archiwum utworzone w celu popularyzacji prac naukowych oraz dysertacji doktorskich. Dokumenty tu zgromadzone mogą pochodzić zarówno od instytucji naukowych, jak i badawczych, zarówno z Francji, jak i spoza jej granic, z prywatnych, jak i publicznych ośrodków naukowych.

więcej informacji


18. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW) jest instytucją badawczą zajmującą się opracowywaniem analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej w sąsiadujących z Polską państwach oraz regionach bałtyckim, bałkańskim, kaukaskim oraz Azji Centralnej. Do zadań Ośrodka należy m.in. opracowywanie oraz udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym Polski, przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych.

więcej informacji


19. Publikacje Biura Analiz Sejmowych (BAS) powstają dzięki współpracy z Wydawnictwem Sejmowym. Ich celem jest dokumentacja prac eksperckich przy procesie legislacyjnym, przekazywanie posłom i organom Sejmu informacji niezbędnych do wykonywania ich obowiązków, jak również zainteresowanie posłów ważnymi z punktu widzenia legislacji zagadnieniami społecznymi i gospodarczymi. Wydawnictwa stanowią niezbędny element w prowadzeniu przez Biuro prac studialnych i badawczych, zarówno w zakresie prawa, ustroju i parlamentaryzmu, jak też ekonomii, gospodarki i innych dziedzin ważnych dla funkcjonowania społeczeństwa.

więcej informacji


20. DOAB – Directory of Open Access Books to baza, która oferuje na swych stronach dostęp do pełnotekstowych wersji książek, udostępnionych na zasadzie Open Access. Zawarte tam książki obejmują swoją tematyką takie dziedziny, jak medycyna, sztuka, biologia, chemia, geografia, czy ekonomia.

więcej informacji


21. UNWTO – Biblioteka Światowej Organizacji Turystyki to interaktywna multiwyszukiwarka, oferująca szeroki dostęp do publikacji UNWTO takich, jak książki, czasopisma i dane statystyczne w wielu językach, np. angielskim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim czy arabskim.

wiele informacji


22. OpenDOAR – The Directory of Open Access Repositories to repozytorium prac naukowych szkół wyższych prowadzone na zasadzie Open Access. Repozytorium tworzą książki, czasopisma, artykuły oraz materiały innego rodzaju, które zostały opublikowane przez uczelnie wyższe na całym świecie.

więcej informacji

 


23. arXiv – baza zezwalająca na wolny dostęp do 948,173 materiałów elektronicznych z dziedzin takich, jak Fizyka, Matematyka, Informatyka, Biologia ilościowa, Finanse czy Statystyka.

więcej informacji


24. EconBiz – wirtualna baza z zakresu informacji gospodarczej i ekonomii, która powstała jako wspólny projekt Niemieckiej Ekonomicznej Biblioteki Narodowej (German National Library of Economics (ZBW)) oraz Uniwersyteckiej i Miejskiej Biblioteki w Kolonii. Baza oferuje m.in.:

 • wyszukiwanie informacji w ważnych niemieckich i międzynarodowych bazach poświęconych tematyce ekonomicznej i biznesowej,
 • kalendarz wydarzeń z zakresu ekonomii i biznesu.

więcej informacji


25. Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) – EZB oferuje szybki, usystematyzowany i ujednolicony dostęp do naukowych i uczelnianych artykułów pełnotekstowych z magazynów naukowych. Na chwilę obecną baza obejmuje 76648 tytułów z wielu dziedzin wiedzy, spośród których 14019 dostępnych jest wyłącznie on-line, a 45772 tytuły dostępne są bez żadnych opłat.

więcej informacji


26. OAIster (OCLC WordlCat) – to zunifikowany katalog, na którego zawartość składają się katalogi członkowskie bibliotek OCLC. OCLC (Online Computer Lbrary Center) to niekomercyjny serwis biblioteczny członków OCLC i organizacji badawczych. OCLC zawiera miliony rekordów bibliograficznych opisujących pozycje posiadane przez biblioteki z całego świata. Każdy rekord dostarcza informacji o danym dokumencie. Baza obejmuje takie materiały, jak książki, czasopisma, zapisy nutowe, pliki komputerowe, magazyny, dzienniki, programy komputerowe, nagrania dźwiękowe, filmy i slajdy, mapy, taśmy filmowe i manuskrypty z XII wieku. Zawartość jest codziennie aktualizowana.

więcej informacji


27. Repozytorium CeON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki) – zawiera publikacje polskich naukowców w otwartym dostępie z różnych dziedzin wiedzy, w wielu językach.

więcej informacji


28. e-Publikacje Nauki Polskiej (ePNP) – zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski i udostępnienie jej poprzez jedynie kilka kliknięć na platformie epnp.pl. Baza bogata jest zarówno w e-booki darmowe, jak i udostępnione za niewielką opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej. W celu korzystania serwisu należy założyć bezpłatne konto.

więcej informacji


29. e-Wydawnictwo (Portal Publikacji Naukowych) – stworzony jest dla środowisk akademickich, które chcą być na bieżąco informowane o postępach w danej dziedzinie naukowej. E-wydawnictwo dostarcza innowacyjną na polskim rynku usługę dostępu do elektronicznych prac naukowych i popularno-naukowych, zaspokajając potrzebę łatwego i szybkiego dostępu do szerokiego spektrum prac naukowych, a także potrzebę szybkiego i bezkosztowego upublicznienia dzieł o charakterze naukowym. Portal oferuje bezpłatny dostęp do prac nierecenzowanych oraz dostęp płatny do prac recenzowanych. W celu skorzystania z serwisu należy założyć bezpłatne konto.

więcej informacji


30. Social Science Research Network (SSRN) – ogólnoświatowy projekt zrzeszający ponad 256 700 autorów i ponad 1,7 mln użytkowników poświęcony badaniom nad naukami społecznymi różnego rodzaju. Założony w 1994 roku. Składa się na niego wiele wyspecjalizowanych sieci badawczych w każdej z dziedzin nauk społecznych. Baza abstraktów zawiera informację o ponad 552 700 istniejących i powstających akademickich opracowaniach naukowych. E-biblioteka zawiera obecnie ponad 455 400 elektronicznych dokumentów w formacie PDF, dostępnych do ściągnięcia.

więcej informacji


31. niSearch – baza wielotematyczna, umożliwiająca pobieranie oraz dzielenie się darmowymi eBookami z różnych dziedzin wiedzy oraz eBookami beletrystycznymi, a także innymi dokumentami, kursami, poradnikami video i innymi materiałami edukacyjnymi. W celu skorzystania z serwisu należy założyć bezpłatne konto.

więcej informacji


32. aleBank.pl – Biblioteka Naukowa Grupy Uczelni VISTULA bierze udział w ogólnopolskim programie„Bankowość * Finanse * Samorząd – Wiedza on-line”, organizowanym przez Związek Banków Polskich iWydawnictwo Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Program zapewnia studentom oraz nauczycielom akademickim bezpłatny dostęp do elektronicznych wersji czasopism o tematyce: bankowość, finanse, administracja samorządowa (wydania bieżące oraz wieloletnie archiwum):

 • „Miesięcznik Finansowy BANK”,
 • „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”,
 • „Europejski Doradca Samorządowy”,
 • „Finansowanie Nieruchomości”,
 • „Kurier Finansowy”.

O dane dostępowe prosimy pytać w Bibliotece

więcej informacji


33. EServer – założona na Uniwersytecie Stanowym Iowa w 1990 roku roku baza, której kolekcja obejmuje szeroko rozumiane nauki społeczne. Dzięki niej autorzy, wydawcy jak i redaktorzy opublikowali dotąd ponad 35 000 prac, dostępnych bez żadnych opłat.

więcej informacji


34. OhioLINK ETD (Electronic Thesis & Dissertation Center) – kolekcja prac i dysertacji 26 instytutów akademickich stanu Ohio dostępna online. Zawiera ponad 40 000 pełnych tekstów pokrywających swą tematyką wiele dyscyplin nauki, począwszy od doradztwa i poradnictwa akademickiego na zoologii kończąc.

więcej informacji


35. The Online Boog Page – baza, dająca dostep do książek, które swobodnie możemy czytać przez internet. Celem istnienia tej bazy jest także zachęcenie do dzielenia się w ten sposób książkami z wielu dziedzin wiedzy w celu powiększenia bazy dla dobra wszystkich.

więcej informacji


36. ResearchGate – międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy, skierowany do naukowców wszystkich dyscyplin. Użytkownicy tworzą prywatny profil, na którym mają możliwość opublikowania własnych prac naukowych, wykładów, referatów i artykułów. Większość użytkowników ResearchGate to biolodzy oraz medycy, ale pośród użytkowników znajdziemy również inżynierów, informatyków, pracowników sektora rolnego. Portal nie wymaga weryfikacji ani opłat, jednak by z niego skorzystać należy założyć bezpłatne konto.[wikipedia.org]

więcej informacji


37. Projekt Gutenberg (PG) – inicjatywa polegająca na umieszczeniu w Internecie elektronicznych wersji książek istniejących w wersji papierowej. W maju 2014 roku Projekt Gutenberg mógł pochwalić się ponad 45 000 książek w swej kolekcji ze średnio ponad 50 nowymi pozycjami tygodniowo.

więcej informacji


38. Federacja Bibliotek Cyfrowych (FBC) – jest kolejnym etapem budowy sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Nazwa serwisu FBC odzwierciedla jego charakter – serwis ten jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i repozytoriach uruchomionych w sieci PIONIER. Zasoby te współtworzone są przez wiele instytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, biblioteki, archiwa, muzea czy ośrodki badawcze. Serwis FBC utrzymywany jest przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, a za jego rozwój odpowiada Zespół Bibliotek Cyfrowych PCSS. W chwili obecnej liczba publikacji wynosi 1,990,410 pozycji.

więcej informacji


39. Bank Danych Lokalnych – jest największym w Polsce uporządkowanym zbiorem informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz stanie środowiska, opisującym województwa, powiaty oraz gminy jako podmioty systemu organizacji społecznej i administracyjnej państwa, a także regiony i podregiony stanowiące elementy nomenklatury jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Gromadzi, systematycznie uzupełnia, aktualizuje informacje statystyczne o poszczególnych jednostkach podziału terytorialnego. Zapewnia stały, przyjazny dla korzystających, dostęp do aktualnych informacji statystycznych oraz umożliwia prowadzenie wielowymiarowych analiz statystycznych w układach regionalnych i lokalnych.

więcej informacji


40. CORDIS – Wspólnotowy Serwis Informacyjny na temat Badań i Rozwoju. Podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach. W witrynie i bazie znajdują się wszystkie informacje publiczne, którymi dysponuje Komisja (karty informacji o projektach, opublikowane raporty i wyniki prac), treści mające wspomagać komunikację i praktyczne zastosowanie (wiadomości, wydarzenia, przykłady udanych projektów, magazyny, wielojęzyczne „wyniki w skrócie” skierowane do szerszej publiczności) oraz komplet hiperłączy do zasobów zewnętrznych, takich jak publikacje i witryny o otwartym dostępie.

więcej informacji


41. Investment Tribune jest magazynem finansowym, poruszającym tematykę inwestycji venture capital, działalności Aniołów Biznesu, finansowania rozwoju przedsiębiorstw z sektora MSP oraz szeroko rozumianych inwestycji kapitałowych. Jako pismo specjalistyczne Investment Tribune posiada ściśle określoną grupę odbiorców, w skład której wchodzą inwestorzy giełdowi, inwestorzy instytucjonalni, zamożni inwestorzy indywidualni (Business Angels) oraz przedsiębiorcy działający na innowacyjnych rynkach (biotechnologia, IT, ICT, alternatywne źródła energii, multimedia, high-tech).

więcej informacji


42. Otwarte Repozytorium Wiedzy Banku Światowego (ORW) jest oficjalnym repozytorium z wolnym dostępem do zbiorów w postaci wyników badań i produktów wiedzy. Dzięki ORW, Bank Światowy zbiera, rozpowszechnia i przechowuje dorobek intelektualny w formie elektronicznej. ORW współpracuje z innymi repozytoriami i wspiera optymalnie czytelność, jak i użyteczność zawartości poprzez zachowanie standardów Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) i Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Zarówno Nowa Polityka Wolnego Dostępu Banku Światowego (od 1 lipca 2012 r.), jak i ORW zapewniają dostęp tym, którzy regularnie korzystają z badań i produktów wiedzy Banku Światowego.

więcej informacji


43. Open Library – projekt niekomercyjnego Archiwum Internetowego, ufundowany częściowo ze środków Bibliotekki Stanu California oraz Fundacji Kahle/Austin. Open Library udostępniła do tej pory ponad 20 milionów rekordów spośród różnych dużych katalogów, jak i wielu mniejszych. By skorzystać ze wszystkich funkcji radzimy założyć bezpłatne konto.

więcej informacji


44. CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa jest prywatną, niekomercyjną i niezależną instytucją badawczą założoną we wrześniu 1991 roku w Warszawie. Prowadzimy badania ekonomiczne kierując się przekonaniem, że badania, które są kluczowe dla rozwoju gospodarki, poprzez polepszenie sytuacji gospodarczej państwa służą dobrobytowi obywateli. Misją CASE jest dostarczanie obiektywnych analiz ekonomicznych i upowszechnianie konstruktywnych rozwiązań problemów gospodarczych. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom związanym z transformacją, reformami, integracją i rozwojem, CASE ma na celu poprawę społeczno-ekonomicznej sytuacji społeczeństw.

więcej informacji


45. BASE (Bielefeld Academic Search Engine) – jeden z najzasobniejszych silników wyszukiwawczych przeznaczonych dla uczelni do wyszukiwania treści w wolnym dostępie. BASE jest obsługiwany przez Bibliotekę Uniwertsytecką w Bielefeld. Ze względu na rozwijający się tryb wolnego dostępu coraz więcej repozytoriów używa protokołu „Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting” (OAI-PMH) w celu dostarczenai treści. BASE zbiera, normalizuje i indeksuje te dane. Baza oferuje dostęp do ponad 70% zasobów pełnotekstowych z pośród ponad 3000 tys. źródeł zindeksowanych w bazie. Indeks jest ciągle uzupełniany poprzez integrację ze źródłami OAI, jak również ze źródłami lokalnymi.

więcej informacji

 

46. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB – Badania naukowe prowadzone w IERiGŻ-PIB skoncentrowane są na najważniejszych zagadnieniach dotyczących ekonomicznej, produkcyjnej i społecznej sytuacji polskiej wsi, rolnictwa i szeroko rozumianej gospodarki żywnościowej. Badania te realizowane są w ramach działalności statutowej oraz rozpoczętego w 2011 roku programu badawczego pt. „Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej„. W dorobku naukowym Instytutu ważne miejsce zajmują zbiory oryginalnych i unikalnych danych empirycznych gromadzonych od wielu lat na podstawie badań terenowych. W Zakładzie Rachunkowości Rolnej w ramach Systemu Rachunkowości Rolnej, a od 2003 roku w ramach Polskiego FADN gromadzone są informacje o wynikach ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw indywidualnych. Zakład Polityki Społecznej i Regionalnej przeprowadza co 4-5 lat w 76 wsiach całej Polski ankietę dotyczącą sytuacji produkcyjno-społecznej gospodarstw rolnych. W IERiGŻ-PIB gromadzone są także dane GUS dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu spożywczego, produkcji i cen żywności oraz dane CIHZ o sytuacji w handlu zagranicznym artykułami rolno-żywnościowymi. Dane te stanowią podstawę wielu prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych, które powstają na uczelniach całego kraju.

więcej informacji


47. Cyfrowa Biblioteka Urzędu m.st. Warszawy to projekt skupiający w jednym miejscu wszystkie publikacje finansowane lub współfinansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Obecnie liczą one 343 publikacji. Znajdują się w niej także inne materiały, które dotyczą Warszawy oraz zagadnień miejskich, m.in. prace dyplomowe, artykuły, raporty. Wszystkie publikacje są do pobrania bezpłatnie. Z biblioteki można także korzystać na urządzeniach mobilnych.

więcej informacji

int(108)

Biblioteka Naukowa

Łukasz Batory

Dyrektor

tel.22 45 72 387
l.batory@vistula.edu.pl

Mail ogólny:

biblioteka@vistula.edu.pl

Bożenna Bokota

Starszy bibliotekarz:
tel. 22 457 23 93

b.bokota@vistula.edu.pl

Artur Krawczyk

Młodszy bibliotekarz;

tel. 22 457 23 93

a.krawczyk@vistula.edu.pl;

Aplikuj online