• Opis i regulamin projektu „Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV”

  Pobierz
  • „ITy odniesiesz sukces” - INFORMATYKA

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
   Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
   Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
   Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
   Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
   Kwota dofinansowania: 2 024 675,92 zł
   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
   Celem głównym projektu jest wsparcie 147 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Informatyka, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
   Zadania:
   1. Staże krajowe dla 147 studentów i studentek.

   Regulamin_IT – pobierz

  • „Turystyka na stażach” - TURYSTYKA i DIETETYKA

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
   Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
   Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
   Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
   Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2020-02-29
   Kwota dofinansowania: 2 653 096,72 zł
   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
   Celem głównym projektu jest wsparcie 201 studentów i studentek SGTiR w Warszawie ostatnich dwóch semestrów studiów stacjonarnych 1 stopnia na kierunku o charakterze praktycznym oraz 2 stopnia na kierunku o charakterze ogólnoakademickim: Turystyka i Rekreacja oraz Dietetyka, w okresie do 29.02.2020 r.
   Zadania:
   1. Staże krajowe dla 201 studentów i studentek.

   Regulamin_TR – pobierz

  • „Staże bez granic 2” – STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
   Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
   Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
   Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
   Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
   Kwota dofinansowania: 1 569 261,04 zł
   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
   Celem głównym projektu jest wsparcie 114 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Stosunki międzynarodowe, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
   Zadania:
   1. Staże krajowe dla 114 studentów i studentek.

   Regulamin_SM – pobierz

  • „Zarządzanie przyszłością” – ZARZĄDZANIE

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
   Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
   Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
   Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17
   Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2019-12-31
   Kwota dofinansowania: 2 692 694,88 zł
   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
   Celem głównym projektu jest wsparcie 204 studentów i studentek studiów stacjonarnych 1 i 2 stopnia kierunku Zarządzanie, uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym w AFiBV, zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2019 r.
   Zadania:
   1. Staże krajowe dla 204 studentów i studentek.

   Regulamin_Z – pobierz

  • Projekt: „Kariera Turystyka”

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
   Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
   Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
   Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17
   Okres realizacji projektu: od: 2018-03-01 do: 2021-02-28
   Kwota dofinansowania: 557 765,00 zł
   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny
   Celem głównym projektu jest wsparcie co najmniej 600 studentów i studentek SGTiR wchodzących na rynek pracy w okresie do 28 lutego 2021 r. poprzez wysokiej jakości usługi Biura Karier, które doprowadzi do osiągnięcia min. 60% poziomu ich zatrudnialności w ciągu 6 miesięcy od zakończenia przez nich studiów.
   Zadania:
   1. Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 600 UP (408 K i 192 M)
   2. Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej grupowe prowadzone przez AIP i indywidualne prowadzone przez DP.
   3. Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników BK – 3 os.
   4. Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji.
   5. Monitoring karier zawodowych UP – 600 UP.
   Wsparcie udzielane studentowi w projekcie będzie bezpośrednio związane z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.
   · Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
   Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie: Wsparcie w projekcie jest udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  • Biuro karier - programowanie

   Projekt: Biuro Karier – programowanie kariery zawodowej studentów AFiBV

   Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

   Numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

   Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Numer naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/15

   Okres realizacji projektu: od: 2017-04-01 do: 2020-03-31

   Kwota dofinansowania: 1 123 992,00 zł

   Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny

   Celem projektu jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki i wzrost szans 600 studentów (284 K i 316 M) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) na rynku pracy poprzez realizację świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier (BK) wspomagających studentów w rozpoczęciu działalności zawodowej do III.2020 r.

   Zadania:

   • Indywidualne poradnictwo zawodowe dla 600 UP (284 K i 316 M)
   • Poradnictwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej grupowe prowadzone przez AIP i indywidualne prowadzone przez DP.
   • Mentoring w miejscu pracy dla najbardziej zaangażowanych – 50 UP
   • Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników BK – 3 os.
   • Zakup narzędzi do diagnozowania kompetencji.
   • Monitoring karier zawodowych UP – 600 UP.
   • Wsparcie udzielane studentowi w projekcie będzie bezpośrednio związane z efektami kształcenia na studiowanym przez niego kierunku studiów.

   Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

   Harmonogram udzielonego wsparcia w projekcie: Wsparcie w projekcie jest udzielane w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00.

  • Staże bez granic

   Akademia Finansów i Biznesu Vistula od 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże bez granic”. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 103 studentów (w tym 50 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV) studiujących na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godzin, tj. 120 godz./miesiąc dla każdego uczestnika projektu. Pierwsza grupa studentów trafi do pracodawców już w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2016/2017. Regulamin projektu TUTAJ

  • Liczę na staż

   Akademia Finansów i Biznesu Vistula od 1 maja 2016 r. rozpoczęła realizację projektu „Liczę na staż” Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2000. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 118 studentów (w tym 61 kobiet) Akademii Finansów i Biznesu Vistula (AFiB Vistula) studiujących na kierunku Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowości, w sposób odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w okresie do 31.12.2017 r. Przedsięwzięcie polega na organizacji dla studentów 3-miesięcznych staży zawodowych w łącznej wysokości 360 godziny, tj. 120 godz.miesiąc dla każdego uczestnika projektu. Pierwsza grupa studentów trafi do pracowników już w okresie lipiec-wrzesień 2016 . Następni studenci odbywać mogą staże u pracodawców po semestrze zimowym i letnim w roku akademickim 2016/2017. Regulamin projektu TUTAJ

  • Informatyka szansą dla Ciebie

   Projekt ma na celu rozwinięcie oferty dydaktycznej na kierunku informatyka w AFiBV. Dla najlepszych studentów w ramach projektu organizowane są staże, wyjazdy studyjne oraz program stypendialny.

  • Młodzi z doświadczeniem

   Projekt realizowany jest w okresie 1.02.2015 – 30.09.2015 r. W ramach projektu „Młodzi z doświadczeniem” Biuro Karier oferuje 80 płatnych staży oraz organizuje dla studentów warsztaty w celu rozwijania kompetencji. Wielu studentów i absolwentów po zakończeniu stażu w ramach projektów otrzymało stałe zatrudnienie. Biuro karier nie traci kontaktu ze stażystami/absolwentami pozostając w stałym kontakcie z nimi i ich pracodawcami.

  • Już teraz możesz zaplanować swoje najbliższe wakacje – dowiedz się więcej o ofercie WORK AND TRAVEL USA: TUTAJ
  • Programowanie jako ścieżka kariery: TUTAJ
  • Szkolenie Business Manager: TUTAJ
  • Spotkanie z firmą CRAFTS: TUTAJ

Kontakt do Biura Karier

Dyrektor Biura Karier
Margarita Kuliś

tel. 22 45 72 334
e-mail:m.kulis@vistula.edu.pl
godziny pracy:

Poniedziałek – czwartek
10:00-16.00
pok. 117

 

Jolanta Strasz

tel. 22 45 72 422
e-mail: j.strasz@vistula.edu.pl
godziny pracy:

W sprawach obowiązkowych praktyk pon – czwartek 12- 14
pok. 117

Ewa Wolniewicz – Project Manager

tel. 22 45 72 352
e-mail:e.wolniewicz@vistula.edu.pl

Kontakt – targi pracy/oferty pracy/pracodawcy

 

Daria Wójcik

tel. 22 45 72 332
e-mail: d.wojcik@vistula.edu.pl

Kontakt – doradztwo zawodowe ds. przedsiębiorczości, diagnoza potencjału zawodowego

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close