UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Sprawdź również dokumenty dostępne na platformie Platon po zalogowaniu.

PRZEWODNIK PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ oraz PYTANIA EGZAMINACYJNE:

DOSTĘP

 • Proces dyplomowania i obrona pracy dyplomowej

  Pobierz
 • Procedura składania / aktualizowania karty zgłoszenia tematu pracy dyplomowej w okresie zdalnego kształcenia w związku z pandemią koronawirusa

  Pobierz
 • Zasady składania pracy dyplomowej

  Pobierz
 • Komunikat dotyczący zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki uczelnianej

  Pobierz
 • Informacja dla dyplomantów 2021-2022

  Pobierz
 • Karta zgłoszeniowa tytuł/temat pracy dyplomowej

  Pobierz
 • Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej

  Pobierz
 • Plagiat – podstawowe informacje

  Pobierz
 • Jak uniknąć plagiatu

  Pobierz
 • Proces dyplomowania – procedura weryfikacji językowej – AFiB Vistula

  Pobierz
 • Proces dyplomowania – procedura weryfikacji językowej – SGTiH Vistula

  Pobierz
 • Sprawdzanie językowe pracy dyplomowej – instrukcja dla promotora

  Pobierz
 • Oświadczenie o napisaniu pracy dyplomowej w języku ojczystym

  Pobierz

SYSTEM MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW
OBOWIĄZKOWA ANKIETA

Szanowna Absolwentko/Szanowny Absolwencie

AFiB Vistula oraz SGTiH Vistula prowadzą badania losów zawodowych absolwentów w celu identyfikacji statusu zawodowego absolwentów, planów edukacyjnych i sposobów ich realizacji, oceny osiągniętych przez absolwentów i oczekiwanych przez pracodawców efektów kształcenia oraz opinii na temat szans absolwentów na rynku pracy po ukończeniu studiów. Badania będą przeprowadzone kolejno po upływie około 1 roku, trzech i sześciu lat od ukończenia studiów. Badanie ma charakter poufny, a jego wyniki będą wykorzystywane jedynie w postaci zagregowanej i prezentowane po poddaniu testom statystycznym. Udział Państwa w tych badaniach dostarczy Uczelni cennych wskazówek służących podnoszeniu jakości kształcenia i dostosowywania efektów kształcenia do potrzeb rynku pracy. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższego formularza i wyrażenie zgody na wzięcie udziału w naszych badaniach.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ – AFiB Vistula

WYPEŁNIJ ANKIETĘ – SGTiH Vistula

 

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W GRUPIE UCZELNI VISTULA PRZEZ ABSOLWENTA

Uprzejmie prosimy o wzięcie udziału w badaniu służącym ocenie jakości kształcenia w Grupie Uczelni Vistula. Ankieta jest anonimowa, wyniki będą przedstawiane w formie zagregowanej i posłużą jedynie podejmowaniu działań służących udoskonaleniu jakości kształcenia.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 • Regulamin procesu dyplomowania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

  1. Studenci dokonują wyboru promotora prowadzącego seminarium dyplomowe merytorycznie zgodnie z wybraną specjalnością najpóźniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem semestru studiów, w którym rozpoczynają realizację tego przedmiotu. Po tym terminie promotor zostaje przydzielony decyzją dziekana.
  2. Student może wybrać seminarium dyplomowe oraz promotora pracy spośród nauczycieli akademickich spełniających wymagania określone w § 49 Regulaminu studiów.
  3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek dziekana i za zgodą rady wydziału, seminarium dyplomowe na kierunku o profilu praktycznym może być prowadzone przez nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł zawodowy magistra, jeśli posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do tematyki seminarium dyplomowego.
  4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, opiekę nad stroną metodologiczną prac dyplomowych sprawuje osoba co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
  5. Zapisy na seminaria dyplomowe są prowadzone w systemie informatycznym, zgodnie z wykazem specjalności, wykazem promotorów i ogólną tematyką poszczególnych seminariów zamieszczonych w systemie informatycznym.

   

  Przebieg seminarium dyplomowego

  1. Seminaria dyplomowe umieszczane są w planie studiów na dany rok akademicki.
  2. Seminarium dyplomowe jest traktowane jako forma weryfikacji zakładanych kierunkowych efektów kształcenia, w trakcie którego studenci potwierdzają swą zdolność stosowania wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie studiów oraz wykazują nabyte kompetencje społeczne.
  3. Efekty przewidziane do weryfikacji w trakcie seminarium i przygotowywania pracy dyplomowej powinny być przez prowadzących uwzględnione w kartach przedmiotu Seminarium dyplomowe.
  4. Zakładane efekty realizowane są z wykorzystaniem treści oraz metod autorskich wybranych przez promotora.

  Regulamin procesu dyplomowania Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Pobierz

  Regulamin procesu dyplomowania Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa

  Pobierz
 • Wymogi ogólne:

  1. tytuł pracy: konkretny, jasno wyrażony i precyzyjny, im mniej ogólny tym lepiej;
  2. tytuł ma odzwierciedlać analityczny charakter pracy,
  3. układ pracy: zgodny z tematem, logiczny, wyczerpujący,
  4. rozdziały: proporcjonalne, o podobnej objętości i strukturze oraz liczbie podrozdziałów,

  Wymogi techniczne:

  1. tekst podstawowy: czcionka Times New Roman o wielkości 12 pkt.,
  2. tytuły rozdziałów: czcionka Times New Roman o wielkości 16 pkt., pogrubiona;
  3. tytuły podrozdziałów: czcionka Times New Roman o wielkości 14 pkt., pogrubiona;
  4. marginesy w odbiciu lustrzanym: bok do oprawy (wewnętrzny) 3,5 cm, pozostałe: 2,5 cm;
  5. interlinia (odstęp między wierszami) 1,5;
  6. tekst wyjustowany;
  7. numerowanie stron – wyśrodkowane w stopce strony;
  8. praca musi być wydrukowana dwustronnie od spisu treści (strona tytułowa – wydruk jednostronny);
  9. oprawa – miękka oprawa kanałowa (zacisk metalowy).

   

  Strona tytułowa pracy dyplomowej:

  1. Na stronie tytułowej muszą znajdować się (rozmieszczone na osi strony – wyśrodkowane, interlinia 1,5):
   1. pełna nazwa Uczelni – czcionka 20 pkt. – pogrubiona,
   2. pełna nazwa wydziału – czcionka 14 pkt.,
   3. pełna nazwa kierunku studiów – czcionka 14 pkt.
  2. interlinia 1,0:
   1. imię i nazwisko autora pracy – czcionka 16 pkt. – pogrubione,
   2. numer albumu autora pracy – czcionka 14 pkt.,
   3. tytuł pracy, umieszczony na środku strony tytułowej – czcionka 26 pkt. – pogrubiony,
   4. miejscowość i rok napisania pracy, umieszczone na dole strony – czcionka 14 pkt.

  Bliżej prawego marginesu (wyrównane do prawej):

  1. interlinia 1,5:
   1. określenie charakteru pracy (praca licencjacka/praca inżynierska/praca magisterska) – czcionka 14 pkt.;
   2. stwierdzenie „napisana pod kierunkiem”, a poniżej pełne imię i nazwisko promotora pracy wraz z jego tytułem/stopniem naukowym – czcionka 14 pkt.;
 • Zarządzenie Nr 1/12/2018 Rektora Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Pobierz

  Zarządzenie Nr 1/12/2018 Rektora Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula

  Pobierz
Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close