UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

ZAMÓW KONSULTACJĘ

Akademia Finansów i Biznesu Vistula, w tym filia – Akademia im. A. Gieysztora w Pułtusku oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji) ‒ Uczelnie bez barier

Logotypy

 

Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to uczelnie bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera w naszej uczelni sprzyjała integracji studentów różnych narodowości, kultur i religii, bez względu na ich sprawność ruchową.
Nasz nowoczesny kampus został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno wejście główne, jak i wejścia do sal wykładowych są pozbawione progów, co pozwala na komfortowe poruszanie się m.in. na wózku inwalidzkim. Budynek jest także wyposażony w windy (karta do windy dostępna w pok. 207) i toalety dla niepełnosprawnych.

Wnioski o asystenta osoby niepełnosprawnej lub inną pomoc dla studentów niepełnosprawnych można składać u Rzecznika ds Osób Niepełnosprawnych (pok. 207).

 

GODZINY PRACY DZIAŁU OSÓB NIEPEŁNOSPRWANYCH (pok. 207, II piętro)

wtorek – czwartek 11.00-15.00.

Dyżur w aplikacji Teams (wtorki i czwartki 10:00-11:00):
TUTAJ

Wszystkie sprawy proszę załatwiać w podane dni.

Kontakt: p.kaleta@vistula.edu.pl lub telefonicznie: 22 45-72-321

Kontakt do Psychoterapeuty – Piotr Dolny: piotr_nowak@hotmail.com

Ze względu na Covid-19 spotkania możliwe tylko po wcześniej umówionej wizycie telefonicznie lub mailowej.

 

Ankieta: Oczekiwania studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
TUTAJ

 • ZASADY REALIZOWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE REGULAMINU STUDIÓW

  1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
  2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
  3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może:
   1. ​​zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
   2. ustalić indywidualną organizację studiów,
   3. wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
  4. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
  5. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystanie z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
  6. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.
  7. W celu zmiany sposobu składania egzaminu prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może wyrazić zgodę studentowi niepełnosprawnemu na:
   1. przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
   2. zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
   3. zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
   4. zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
   5. uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
   6. zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
  8. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.
  9. Na umotywowany wniosek studenta prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne lub dziekan z upoważnienia prorektora, może określić indywidualny tryb zaliczenia roku akademickiego lub całego toku studiów i wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS). Dotyczy to szczególnie zainteresowanych powyższą formą organizacji studiów osób niepełnosprawnych, osób sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, dotkniętych długotrwałą chorobą, będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej i innych wybitnych sportowców.
  10. Indywidualna organizacja studiów nie oznacza zmiany planu studiów i programu kształcenia ani też skrócenia czasu trwania studiów.
 • Studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać z dodatkowego wsparcia w formie:

  • asystenta dydaktycznego;
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych;
  • Indywidualnej organizacji studiów;
  • urlopu od zajęć;
  • zezwolenia na większość ilość absencji
  • zmiany formy zaliczenia i egzaminu
  • przedłużenia czasu trwania zaliczenia i egzaminu;
  • wypożyczenia dodatkowych środków dydaktycznych (np.: dyktafon, system fm itp.)
  • dostępu do e-booków i nagrać mp3 Akademickiej Biblioteki Cyfrowej;
  • karty do windy
  • pomocy psychoterapeuty;
  • porady Rzecznika Studentów Niepełnosprawnych

   

  Asystent osoby niepełnosprawnej
  Każda osoba niepełnosprawna posiadająca trudności w poruszaniu się na uczelni oraz notowaniu na zajęciach może się ubiegać o uzyskanie swojego osobistego asystenta, który będzie pomagał w codziennym studiowaniu.
  Asystenta może zostać zaproponowany przez wnioskodawcę lub po złożeniu wniosku wyznaczony przez uczelnię. Więcej informacji w Regulaminie.

   

  Dodatkowe wsparcie ze strony uczelni:

  Aby skorzystać jednej z wielu form pomocy osób niepełnosprawnych wystarczy wypisać wniosek dostępny poniżej a następnie dostarczyć go do Rzecznika ds. Osób Niepełnosprawnych – mailowo: p.kaleta@vistula.edu.pl lub osobiście do pokoju 207 / skrzynki na wnioski obok biura.

   

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Stypendium może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej ważnym orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

  Wszystkie aktualne informacje dotyczące składania wniosków o stypendia można znaleźć tutaj:

  https://www.vistula.edu.pl/student/stypendia

   

  Ankieta

  Szczególne potrzeby studentów ubiegających się o stypendia W celu zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością prosimy o wypełnianie ankiety dostępnej na naszej stronie: https://www.vistula.edu.pl/student/stypendia/
  Ankieta dotyczy zarówno nowych studentów jak i tych którzy są z nami od dłuższego czasu. Pozwól nam usprawnić Grupę Uczelni Vistula, wypełnij ankietę i odeślij ją drogą elektroniczną na maila p.kaleta@vitula.edu.pl, albo złóż w dziale stypendialnym (pokój 207).

  Pamiętaj! ankieta jest anonimowa i ma jedynie na celu przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych i zorganizowania indywidualnych form wsparcia.

   

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności proszę o kontakt

  Rzecznik ds. Osób Niepełnosprawnych Patryk Kaleta

  Mail: p.kaleta@vistula.edu.pl

  Telefon: 22 45-72-321

 • RZECZNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Reprezentuje wewnątrz uczelni i poza uczelnią interesy studentów niepełnosprawnych i innych studentów, którzy są trwale lub czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby lub wypadku.
  2. Działa na rzecz przestrzegania i podnoszenia standardów dotyczących traktowania osób niepełnosprawnych w AFiB Vistula.
  3. Monitoruje przestrzeganie przepisów Regulaminu Studiów odnośnie zasad realizowania studiów przez studentów niepełnosprawnych.
  4. Uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
  5. Udziela studentom niepełnosprawnym informacji dotyczących ich praw i zasad korzystania przez nich z różnych form pomocy organizowanej przez AFiB Vistula oraz instytucje i organizacje zewnętrzne.
  6. Udziela doraźnej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudnych problemów studentów niepełnosprawnych.
  7. Uczestniczy w posiedzeniach i pracach Komisji ds. Studentów Niepełnosprawnych.
  • Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych

   W ramach projektu „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowano filmy edukacyjno-instruktażowe, pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.

   Filmy udostępnione zostały tutaj.

    

   Tym co je wyróżnia, to audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

    

   Z filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

   gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;

   podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;

   pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta – e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;

   euslugi.policja.pl –  jak  korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;

   dane.gov.pl – jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji  publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;

   • biblioteki cyfrowe – jak korzystać z platform umożliwiających dostęp do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

  • Stypendium Google dla studentów niepełnosprawnych informatyki lub studiów pokrewnych

   Szanowni Państwo,

   uprzejmie informujemy, iż firma Google oferuje specjalne stypendium studenckie skierowane dla osób niepełnosprawnych chcących realizować swój potencjał w IT.

   Stypendium przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnością, które studiują informatykę, inżynierię komputerową, informatykę lub ściśle pokrewną dziedzinę techniczną na uniwersytecie w Europie lub Izraelu.

   Zgłoszenia można wysyłać do 4 grudnia 2020 r. Stypendia w wysokości 7000 euro przyznawane będą na rok akademicki 2021 – 2022.

  • Asystent – przyjaciel osoby z niepełnosprawnością

   Zachęcamy do udziału w projekcie Studentów, Wykładowców i Pracowników administracyjnych, którzy posiadają stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny.

   W ramach projektu zapewniamy usługi asystenta bądź opłacamy asystenta, który już współpracuje z osobą zainteresowaną wzięciem udziału w projekcie.

   Usługi asystenckie mogą polegać na szerokorozumianym wsparciu w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej np. poprzez:

   • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
   • wizyta u lekarza;
   • pomoc w czynnościach życia codziennego;
   • pomoc w czynnościach zawodowych;
   • robienie zakupów;
   • asystowanie w transporcie/komunikacji;
   • umawianie wizyt lekarskich;
   • wsparcia w innych czynnościach.

   W ramach działania możemy przeznaczyć do 60 godzin na każdego beneficjenta.

    

   Informacje oraz zapisy udzielane są:

   Telefonicznie: 575 886 880

   Mailowo: a.dyla@fundacjalafontaine.org

    

   Zadanie jest współfinansowane przez m. st. Warszawa oraz Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

  • Zwiększ swoje kompetencje zawodowe

   Kursy dotyczą takich zagadnień jak:

   • Social media: YouTube, Instagram, Facebook, Tik Tok,
   • Sprzedaży na Facebooku, Instagramie,
   • Marketingu internetowego,
   • Prowadzenia biznesu,
   • Wydania swojej książki/ebook’a oraz sprzedaży i promocji

   Uczestnik otrzymuje:

   • darmowe szkolenie,
   • doradztwo zawodowe,
   • wsparcie Asystenta Rynku Pracy,
   • realizację płatnego stażu,
   • udział w warsztatach treningu pracy

   Uczestnik musi spełniać następujące kryteria:

   • posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,
   • ukończenie studiów wyższych 2015-2020 lub bycie studentem ostatnich lat,
   • nie uczestniczyć w innych projektach aktywizacji zawodowej,
   • być osobą niepracującą. 

   Wszystkie szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem: bit.ly/osm_online

  • Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością”
  • Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023

   Akademia Finansów i Biznesu Vistula mając na uwadze wszystkich studentów niepełnosprawnych realizuje projekt pt. Misja: Pełnoprawni niepełnosprawni na Uczelni 2023, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (w ramach działania POWER „Uczelnia dostępna”).

   Zaplanowaliśmy szerokie działania mające na celu likwidację wszelkich barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym.

   Dzięki powołaniu Działu ds. Osób Niepełnosprawnych, studenci będą mogli otrzymywać wsparcie, gdy tylko będą tego potrzebowali. Priorytetem będzie ułatwienie studiowania osób
   z niepełnosprawnościami na każdym etapie kształcenia.

   Będziemy wprowadzać ułatwienia na etapie rekrutacji. Wprowadzimy nowe rozwiązania technologiczne, ułatwiające poruszanie się po budynku uczelni, jak również ułatwiające udział
   w zacięciach, m.in. poprzez udostępnienie potrzebującym pętli indukcyjnych.

   Oprócz zniesienia barier architektonicznych, na bieżąco udostępniane będą materiały edukacyjne dla studentów, takie jak:

   • kursy,
   • zajęcia online publikowane na platformie Platon,
   • zasoby biblioteczne.

   Ze względu na istotną rolę ruchu fizycznego w codziennym życiu, w szczególności dla osób
   z niepełnosprawnościami ruchowymi, wprowadzone zostaną zajęcia sportowe dedykowane, wsparte zakupem sprzętu ułatwiającym wykonywanie poszczególnych ćwiczeń.

   Projekt realizowany będzie do 30 września 2023.

   UE

  • HEROES Learning Program: innowacyjny projekt edukacyjny dla młodych ludzi z fizyczną niepełnosprawnością

   We wrześniu 2019 roku Fundacja Dziecięca Fantazja wraz z Vienna Insurance Group rusza z zupełnie nowym projektem HELP – Heroes Learning Program, skierowanym do młodych ludzi w wieku 18-22 lata, którzy mimo fizycznych niepełnosprawności, pragną kontynuować edukację. Program ma na celu zapewnienie naszym dorosłym podopiecznym możliwości zdobycia wykształcenia, podnoszenia kwalifikacji, sprecyzowania ścieżki kariery oraz docelowo znalezienia swojego miejsca na rynku pracy. Dzięki temu młodzi ludzie borykający się z różnego rodzaju schorzeniami i niepełnosprawnościami mają szansę zyskać poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, poczucie sprawstwa i odpowiedzialności za własne życie, a jednocześnie uniknąć izolacji społecznej oraz wykluczenia.

   Sponsoring w ramach projektu HELP obejmuje: koszty opłacenia indywidualnej ścieżki edukacyjnej każdego z uczestników (m.in. studia na uczelni, kursy dokształcające, materiały edukacyjne, niezbędny sprzęt elektroniczny, oprogramowanie, dostęp do Internetu, koszty opieki opiekuna, koszty dojazdu na uczelnię i inne).

   Więcej na https://f-df.pl/help/

  • Studiuj niezależnie

   Projekt adresowany jest do osób uczących się i posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności – studentów, doktorantów, kandydatów na studia, a także absolwentów do 60 miesięcy po ukończeniu studiów. Obecnie pomoc udzielana jest w postaci asysty zdalnej lub stacjonarnej (w tym przypadku Asystenci wyposażeni są w sprzęty ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki itp.).

   Propozycja aktualnych form wsparcia

   • Codzienny asystent — uczestnik otrzymuje bezpośrednie wsparcie asystenta podczas m.in. czynności domowych, zakupów.
   • Pomoc zdalna podczas pisania prac, wykonywania projektów, edytowania, redagowania notatek, wyszukiwania materiałów źródłowych w Internecie.
   • Mieszkalnictwo wspomagane — uczestnik otrzymuje wsparcie trenera w miejscu zamieszkania, które ma na celu wypracowanie nowych rozwiązań ułatwiających funkcjonowanie w nowym miejscu zamieszkania i podnoszących samodzielność.
   • Rozwój umiejętności społecznych — uczestnik ma możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, korzystania z wydarzeń kulturalnych lub sportowych, które zwiększają jego udział w życiu społecznym.
   • Wsparcie psychologa/coacha — uczestnik może otrzymać pomoc psychologiczną w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego jak i w sytuacjach kryzysowych.

   Więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/asystent

   Koordynator wsparcia Izabela Rusin – Wilczyńska

   e-mail: i.rusin@tnm.org.pl

   telefon: 793 545 078

  • Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego

   Centrum Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku 16-35 lat. Wiemy jak ważna jest pomoc doradcy zawodowego oraz wsparcie psychologiczne, dlatego u nas każdy uczestnik ma do tych specjalistów dostęp cały czas. Uwielbiamy się rozwijać więc możecie liczyć na zdalne szkolenia przez Internet. Przeprowadzimy warsztaty, na których uzyskasz niezbędną wiedzę. Osobom studiującym pomożemy w załatwieniu wszelkich formalności na uczelni. Uczestniczymy w integracji podczas wspólnych wyjść do kina, teatru, na mecze lub na warsztatach. Obecne przykłady wsparcia to warsztaty on-line z PJM, turniej gier, indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

   Propozycja aktualnych form wsparcia

   • wsparcie psychologiczne online
   • wsparcie coachingowe online
   • wsparcie doradcy zawodowego online
   • wsparcie w załatwianiu formalności online · szkolenia grupowe i indywidualne online
   • korzystanie z wydarzeń kulturalnych online Udział w projekcie oraz w powyższych formach wsparcia jest bezpłatny.

   Więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/wsparcie/

   Koordynator wsparcia: Robert Mkrtchyan

   e-mail: r.mkrtchyan@tnm.org.pl

   telefon: 794 754 932

  • Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych

   Projekt dedykowany dla osób z dysfunkcją wzroku posiadających orzeczenie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Uczestnik w porozumieniu z Zespołem Projektu informuje Zespół o swoich potrzebach, potem wspólnie wypracowywany jest harmonogram wsparcia.

   Propozycja aktualnych form wsparcia

   • adaptacja książek do form dostępnych dla osób z dysfunkcją wzroku
   • wydruki w Braille’u
   • szkolenia informatyczne z zakresu obsługi komputera i pozostałych sprzętów mobilnych
   • pomoc w standaryzacji procesów adaptacyjnych – testowanie/poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie usprawnienia adaptacji.

   Więcej o projekcie na: http://www.tnm.org.pl/adaptacja/

   Koordynator wsparcia Grzegorz Wolszczak

   e-mail: g.wolszczak@tnm.org.pl

   telefon: 518 294 418

  • Twoja Nowa Praca

   W ramach Programu Twoja Nowa Praca dedykowana jest kompleksowa pomoc studentom i absolwentom z niepełnosprawnością w rozwoju zawodowym oraz znalezieniu zatrudnienia odpowiadającego ich kompetencjom i wykształceniu. Ze wsparcia oferowanego w ramach projektu może skorzystać osoba z niepełnosprawnością z terenu całego kraju posiadająca orzeczenie o lekkim, umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności, która jest studentem ostatniego roku studiów I lub II stopnia, bądź ukończyła studia nie później niż 60 miesięcy temu. Podobnie jak w innych projektach, Doradczynie zawodowe organizują spotkania online, na których wspólnie z uczestnikiem omawiają i przygotowują ścieżkę rozwoju zawodowego.

   Propozycja aktualnych form wsparcia

   • Możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy;
   • Udział w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich;
   • finansowanie wybranych przez beneficjentów szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe i uzgodnionych z doradcą zawodowym, do 5 000 zł;
   • Możliwość odbycia płatnego stażu 2 000 zł miesięcznie;
   • Otrzymanie stypendium motywacyjnego 400–600 zł miesięcznie;

   Udział w projekcie jest bezpłatny

   Więcej o projekcie na: www.tnm.org.pl/absolwent/

   Koordynatorki wsparcia:

   Ewa Pajdo – Majewska

   e-mail: e.majewska@tnm.org.pl

   telefon: 518 294 414

   Justyna Gruszczyńska – Wolak

   e-mail: j.gruszczynska-wolak@tnm.org.pl

   telefon: 505 089 834

  • Zaplecze techniczne dla wsparcia on-line

   Zależy nam, żeby nasze wsparcie było udzielane nie tylko przy zachowaniu najwyższych standardów merytorycznych, ale również przy zapewnieniu bardzo dobrej jakości technicznej. Dlatego przygotowaliśmy specjalne studio, gdzie realizujemy warsztaty. W zależności od formy wsparcia, zapewniamy również dostęp do różnych platform on-line:

   • Google Hangouts — najczęściej stosowana przez nas platforma do indywidualnych spotkań. Narzędzie dostępne, dzięki czemu z łatwością każdy może je obsłużyć.
   • ClickMeeting — tą platformę stosujemy, gdy chcemy dzielić się z uczestnikami różnego rodzaju materiałami multimedialnymi lub gdy kluczowym dla uczestników jest prostota logowania się na szkolenie.
   • Zoom – tą platformę stosujemy, gdy w trakcie szkolenia istotne jest prowadzenie dyskusji z uczestnikami.
  • Nauka Bez Barier

   Kampania Nauka bez Barier to ogólnopolski projekt na rzecz dostępności nauki i edukacji akademickiej dla osób z niepełnosprawnością, realizowany pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

   Akcję realizuje Fundacja Neuron Plus, a jej głównym narzędziem jest platforma edukacyjno-informacyjna www.naukabezbarier.pl. To pierwsze tego typu miejsce w Polsce, dedykowane środowiskom akademickim i naukowym – w tym osobom z niepełnosprawnością oraz przedsiębiorcom. Strona stanowi kompendium wiedzy dla wszystkich wskazanych grup oraz umożliwia m.in. wzajemną współpracę i wymianę doświadczeń oraz prezentację badań i projektów.

   Nauka Bez Barier

  • Staż w administracji publicznej dla osób niepełnosprawnych
  • Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

   Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc!

   Zapraszamy do udziału w drugiej edycji projektu  „Aktywny Absolwent”.

   Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową.
   Liczy się każdy rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie.

   Co oferujemy?

   • szkolenia i kursy zawodowe,
   • naukę języków obcych,
   • poradnictwo
   • płatne staże zawodowe!!!

   Nasza oferta jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestnika. Nie ma ograniczeń wiekowych.

   Naprawdę warto skorzystać!

   Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255
   lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

  • Programu „Aktywny Samorząd”

   Szanowni Studenci

   Osoby niepełnosprawne zainteresowane pomocą finansową w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach  Programu „Aktywny Samorząd”- Moduł II w 2020 roku mogą składać wnioski w Centrum Pomocy Rodzinie do dnia:

   31.03.2019 r. – dofinansowanie/refundacja kosztów opłaty za czesne– semestr letni roku akademickiego 2019/2020 

   10.10.2019 r.– semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021

   Wnioski należy składać na każdy semestr oddzielnie!!!

   Więcej informacji tutaj

 • Regulamin stwarzania warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia osobom ze szczególnymi potrzebami w Akademii Finansów i Biznesu Vistula

  Pobierz
 • Zał. 1 - OCZEKIWANIA STUDENTÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

  Pobierz
 • Zał. 2 - Wniosek o przyznanie wsparcia

  Pobierz
 • Zał. 3 - Deklaracja pełnienia funkcji asystenta dydaktycznego studenta ze szczególnymi potrzebami

  Pobierz
 • Zał. 4 - Oświadczenie asystenta dydaktycznego studenta ze szczególnymi potrzebami

  Pobierz
 • Zał. 5 - Karta ewidencji godzin pracy i wykonanych zadań przez asystenta dydaktycznego studenta ze szczególnymi potrzebami

  Pobierz
 • Zał. 6 - Potwierdzenie przez Kierownika DON/Pełnomocnika Rektora ds. studentów niepełnosprawnych

  Pobierz
int(12378)

Kontakt do rzecznika studentów niepełnosprawnych

Patryk Kaleta,
e-mail: p.kaleta@vistula.edu.pl
tel. 22 45 72 321

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close