Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji ‒ Uczelnie bez barier

Akademia Finansów i Biznesu Vistula i Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji to uczelnie bez barier językowych, kulturowych i międzyludzkich. Dokładamy wszelkich starań, by atmosfera na naszej uczelni sprzyjała integracji studentów różnych narodowości, kultur i religii, bez względu na ich sprawność ruchową.
Nasz nowoczesny kampus został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zarówno wejście główne, jak i wejścia do sal wykładowych są pozbawione progów, co pozwala na komfortowe poruszanie się m.in. na wózku inwalidzkim. Budynek jest także wyposażony w windy i toalety dla niepełnosprawnych.

 • ZASADY REALIZOWANIA STUDIÓW PRZEZ STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE REGULAMINU STUDIÓW

  1. Uczelnia dostosowuje warunki, organizację i zapewnia właściwą realizację procesu dydaktycznego do szczególnych potrzeb studentów będących osobami niepełnosprawnymi.
  2. Wszystkie rozwiązania alternatywne stosowane w toku studiów wobec studentów niepełnosprawnych mają na celu wyrównanie szans ukończenia danego poziomu studiów przy zachowaniu zasady nie zmniejszania wymagań merytorycznych wobec tych studentów.
  3. W przypadku, gdy niepełnosprawność studenta uniemożliwia jego bezpośredni udział w zajęciach dydaktycznych, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może:
   1. ​​zezwolić na zwiększenie dopuszczalnej absencji,
   2. ustalić indywidualną organizację studiów,
   3. wyrazić zgodę na zmianę formy sprawdzania wiedzy.
  4. Jeśli wynika to z rodzaju niepełnosprawności, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne na wniosek studenta może wyrazić zgodę na zastosowanie rozwiązań polegających na włączaniu do udziału w zajęciach osób trzecich, w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej.
  5. W przypadku, gdy z powodu niepełnosprawności studenta niemożliwe jest samodzielne sporządzanie notatek podczas zajęć, prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może udzielić pozwolenia na zastosowanie przez studenta niepełnosprawnego dodatkowych urządzeń technicznych umożliwiających mu pełny udział w zajęciach oraz korzystanie z urządzeń audiowizualnych pozwalających na rejestrację zajęć dydaktycznych.
  6. W przypadku stosowania podczas zajęć urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz, student zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji o nienaruszaniu praw autorskich do dzieł powstałych w trakcie tych zajęć i wykorzystaniu zarejestrowanych materiałów wyłącznie na użytek prywatny.
  7. W celu zmiany sposobu składania egzaminu prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne może wyrazić zgodę studentowi niepełnosprawnemu na:
   1. przedłużenie czasu trwania danego egzaminu,
   2. zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych,
   3. zastosowanie w trakcie egzaminu alternatywnej formy zapisu,
   4. zamianę formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
   5. uczestnictwo w egzaminie osób trzecich, a w szczególności asystenta osoby niepełnosprawnej,
   6. zmianę miejsca przeprowadzenia egzaminu.
  8. Przepisy określone w ust.1 stosuje się odpowiednio do zaliczeń przedmiotu.
  9. Na umotywowany wniosek studenta prorektor nadzorujący sprawy dydaktyczne lub dziekan z upoważnienia prorektora, może określić indywidualny tryb zaliczenia roku akademickiego lub całego toku studiów i wyrazić zgodę na indywidualną organizację studiów (IOS). Dotyczy to szczególnie zainteresowanych powyższą formą organizacji studiów osób niepełnosprawnych, osób sprawujących opiekę nad najbliższym członkiem rodziny, dotkniętych długotrwałą chorobą, będących członkami sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej i innych wybitnych sportowców.
  10. Indywidualna organizacja studiów nie oznacza zmiany planu studiów i programu kształcenia ani też skrócenia czasu trwania studiów.
 • STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.
  2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa się w terminie do 20 października. W przypadku rozpoczynania studiów od semestru letniego wniosek o przyznanie stypendium składa się w terminie do 10 marca.
  3. W razie przekroczenia terminu i złożenia wniosku w trakcie roku akademickiego, stypendium jest przyznawane za cały rok akademicki, chyba że student nie był wcześniej uprawniony do złożenia wniosku.
  4. Podstawę do przyznania studentowi wymienionemu w ust. 1 stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stanowi orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
  5. Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego w drodze zarządzenia.
  6. Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:
   1.  niepełnosprawność w lekkim stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   2. częściową niezdolność do pracy oraz celowość przekwalifikowania orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli nie jest to traktowane jako umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jeżeli nie jest to traktowane jako znaczny stopień niepełnosprawności,
   4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów.
  7. Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:
   1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   3. częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 roku,
   4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.
  8. Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:
   1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
   2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   3. stałą lub długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego oraz zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu,
   4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów.
  9. W przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 50 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne.
  10. W przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 100 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne.
  11. W przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności studentowi przysługuje stypendium specjalne na kwotę nie niższą niż 200 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż najwyższe stypendium socjalne.

  Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium
  lekki 400 zł
  umiarkowany i znaczny 650 zł
 • RZECZNIK STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  1. Reprezentuje wewnątrz uczelni i poza uczelnią interesy studentów niepełnosprawnych i innych studentów, którzy są trwale lub czasowo niezdolni do pełnego uczestnictwa w zajęciach z powodu choroby lub wypadku.
  2. Działa na rzecz przestrzegania i podnoszenia standardów dotyczących traktowania osób niepełnosprawnych w AFiB Vistula.
  3. Monitoruje przestrzeganie przepisów Regulaminu Studiów odnośnie zasad realizowania studiów przez studentów niepełnosprawnych.
  4. Uczestniczy w procesie rozpoznawania potrzeb, problemów i oczekiwań studentów niepełnosprawnych.
  5. Udziela studentom niepełnosprawnym informacji dotyczących ich praw i zasad korzystania przez nich z różnych form pomocy organizowanej przez AFiB Vistula oraz instytucje i organizacje zewnętrzne.
  6. Udziela doraźnej pomocy w rozwiązywaniu indywidualnych trudnych problemów studentów niepełnosprawnych.
  7. Uczestniczy w posiedzeniach i pracach Komisji ds. Studentów Niepełnosprawnych.

Kontakt do rzecznika studentów niepełnosprawnych

Aleksander Sierżęga
e-mail: a.sierzega@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close