UMÓW SIĘ NA INDYWIDUALNĄ KONSULTACJĘ

Więcej

Zapraszamy Was na BEZPŁATNE SZKOLENIA dla studentów Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie), które realizowane są w ramach projektu „Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”.

DLA KOGO?

Szkolenia skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1. i 2. stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1. i 2. semestrze studiów licencjackich.

Masz pytania? Napisz: szkolenia@vistula.edu.pl

Wyjaśnienie: CS – szkolenie certyfikowane, S – szkolenie, W – warsztat

OFEROWANE SZKOLENIA

 • Specjalista ds. transportu i przemysłu lotniczego

  Zostań specjalistą ds. transportu i przemysłu lotniczego!
  Cena: 14 980 zł 0 zł

   

  Dla kogo?

  Szkolenia realizowane w ramach projektu „Tourism Education of the Future – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji”. Skierowane są do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 1. i 2. stopnia kierunków „Turystyka i rekreacja” oraz „Dietetyka”, którzy nie są na 1. i 2. semestrze studiów licencjackich w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

   

  Szkolenia obejmują dwa szkolenia certyfikowane, które zakończone są egzaminem.

  Szkolenia obywać się będą w formie on-line oraz ćwiczenia w formie e-learningu.

  Szkolenie w języku angielskim.

   

  Podstawy transportu lotniczego oraz zarządzanie transportem lotniczym (60 h)

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • powstawania i rozwoju przemysłu lotniczego;
  • operacyjnych i biznesowych funkcji linii lotniczej;
  • kluczowych pracowników linii lotniczej – ich obowiązki, zadania i obszary odpowiedzialności;
  • sposobów efektywnego zarządzania;
  • zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

   

  Podstawy przemysłu lotniczego oraz zarządzanie przedsiębiorstwem z branży lotniczej (60 h)

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • powstania, rozwoju i współczesności przemysłu lotniczego;
  • międzynarodowych i regionalnych organizacji instytucji lotniczych;
  • kluczowych pracowników instytucji i organizacji lotniczych – ich obowiązki, zadania i obszary odpowiedzialności;
  • sposobów efektywnego zarządzania.

   

  Po każdym szkoleniu, każdy Uczestnik jest zobowiązany do zaliczenia ćwiczeń w formie e-learningu (20 h) oraz zdania egzaminu certyfikowanego.

   

  Terminy szkoleń:

  Podstawy transportu lotniczego oraz zarządzanie transportem lotniczym (60 h)

  15.02-05.03.2021 (od poniedziałku do piątku w godz. 16:15-19:30)

  Termin na wykonanie ćwiczeń e-learningowych: do 21.03.2021

  Egzamin: 17.04.2021

   

  Podstawy przemysłu lotniczego oraz zarządzanie przedsiębiorstwem z branży lotniczej (60 h)

  08.03-26.03.2021 (od poniedziałku do piątku w godz. 16:15-19:30)

  Termin na wykonanie ćwiczeń e-learningowych: do 10.04.2021

  Egzamin: 18.04.2021

   

  Zgłoszenia na szkolenia należy kierować tutaj: szkolenia@vistula.edu.pl

  Termin zgłoszeń: do 15.01.2021 r.

  Liczba miejsc ograniczona!

   

  CO MUSISZ ZROBIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE:

  • prześlij zgłoszenie wraz z informacją nt. roku oraz kierunku, na którym studiujesz na adres szkolenia@vistula.edu.pl
  • Wypełnij dokumenty rekrutacyjne przekazane przez Biuro Projektów
  • Przekaż niezwłocznie dokumenty zgodnie z informacjami przekazanymi w mailu przez Biuro Projektów
  • Przyjdź na szkolenie

 • Analityk danych - 32h

  ⇒ W-16h Analiza danych w MS Excel

  Dowiesz się więcej na temat:

  • przygotowywania danych do przeprowadzenia analizy
  • tworzenia zestawień
  • wykorzystywania różnych funkcji Excel
  • dokonywania analizy i oceny danych
  • wykonywania prognozy i symulacji
  • wykorzystywania scenariuszy
  • przeprowadzania analiz z wykorzystaniem tabeli przestawnej

  ⇒ W-16h Wykorzystanie w analizie narzędzia Power Pivot

  Dowiesz się więcej na temat:

  • pobierania danych do narzędzia Power Pivot
  • budowania i zarządzania relacjami bazodanowymi
  • tworzenia tabel i wykresów przestawnych w oparciu o przygotowane dane
  • wykorzystywania Data Analysis Expressions
 • Zaawansowany analityk danych - 48h

  ⇒ S-24h MS 40364 Podstawy administracji bazami danych

  Dowiesz się więcej na temat:

  • kluczowych pojęć dotyczących baz danych
  • tworzenia obiektów bazy danych
  • manipulowania danymi
  • składowania danych
  • wybranych zagadnień administracji bazą danych

  ⇒ W-24h Pobieranie i modyfikacja danych z bazy danych SQL

  Dowiesz się więcej na temat:

  • podstawowych pojęć struktury bazy danych
  • podłączenia aplikacji klienckiej do bazy
  • uzyskiwania informacji o obiektach bazy danych
  • definiowania źródła danych dla polecenia SELECT
  • wybierania kolumn i używania aliasów
  • filtrowania danych, łączenia zbiorów
  • sortowania zbioru wynikowego
  • grupowania danych (GROUP BY), agregowania danych za pomocą funkcji agregujących (suma. średnia, min., max., licznik)
  • stosowania wybranych funkcji wbudowanych
  • konwersji typów danych, wykorzystywania procedur składowanych
  • wykorzystywania pomocniczych tabel stałych i tymczasowych
  • dodawania nowych wierszy za pomocą polecenia INSERT
  • modyfikowania istniejących danych za pomocą polecenia UPDATE
  • usuwania danych za pomocą polecenia DELETE
  • MS SQL Funkcje okna: rankingowe, agregujące, offsetowe, analityczne, MS SQL Pivot LINPIVOT, MS SQL Dane Przestrzenne, VS SQL XML. VS SQL JSON.
 • Programista aplikacji w chmurze - 112h

  ⇒ S-40h MS 20483 Programowanie w C#

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • składni języka C#
  • metod, obsługi wyjątków oraz monitorowania aplikacji
  • struktury i enumeracji
  • tworzenia klas kolekcji
  • tworzenia hierarchii klas za pomocą dziedziczenia
  • odczytu i zapisu danych lokalnie
  • dostępu do baz danych
  • dostępu zdalnego do danych poprzez WS oraz Chmurę
  • projektowania interfejsu użytkownika dla aplikacji graficznych
  • zapewniania wydajności aplikacji poprzez wielowątkowość i asynchroniczność
  • integracji kodu niezarządzanego
  • zarządzania kodem
  • szyfrowania i deszyfrowania danych

  ⇒ S-32h MS 20532 Tworzenie rozwiązań dla Microsoft Azure

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • wprowadzenia do platformy Microsoft Azure
  • tworzenia środowiska programistycznego z wykorzystaniem maszyn
   wirtualnych Azure
  • hostowania aplikacji webowych na platformie Azure
  • przechowywania danych SQL w Azure
  • projektowania elastycznych aplikacji w chmurze
  • zarządzania usługami chmury w Azure
  • przechowywania danych nietabelarycznych w Azure
  • przechowywania oraz wykorzystywania plików w Azure Storage
  • projektowania strategii komunikacyjnej za pomocą kolejek i usługi magistrali
  • zarządzania infrastrukturą Azure
  • automatyzacji integracji z zasobami Azure
  • zabezpieczania aplikacji webowych w Azure
  • utrzymywania i monitorowania rozwiązań aplikacji webowych w Azure

  ⇒ S-40h MS 20487 Programowanie usług WEB i usług Azure

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • wprowadzania do usług technologii chmury
  • dostępu do danych za pomocą Entity Framework
  • tworzenia i używania usług ASP.NET Web API
  • rozszerzania i ochrony usług napisanych przy wykorzystaniu Wel API
  • tworzenia usług przy wykorzystaniu WCF
  • hostowania usług
  • Windows Azure Service Bus
  • wdrażania usług
  • przechowywania danych poprzez Windows Azure Storage
  • monitorowania i diagnostyki
  • uwierzytelniania i zarządzania dostępem
  • skalowania usług
  • dodatek A: Projektowanie i rozszerzanie usług WCF
  • dodatek B: Zabezpieczanie usług napisanych przy użyciu WCF
 • Team Leader - 48h

  ⇒ CS-32h Team Skills and Leadership (Kierowanie zespołem i przywództwo)

  Podczas szkolenia nauczysz się:

   

  Kierowania pracą zespołu poprzez:

  • definiowanie ról w zespole
  • identyfikację wartości i zachowań menedżera
  • rozpoznanie własnego stylu zarządzania, który sprzyja wzrostowi
   efektywności poszczególnych osób i zespołów
  • organizację pracy własnej i zespołu

  Jak zwiększyć wydajność pracy zespołu poprzez:

  • badanie wpływu stylu przywództwa na wydajność zespołu na
   podstawie case study
  • określanie znaczenia wydajności zespołu w osiąganiu celów
   organizacyjnych
  • rozpoznawanie i usuwanie słabych wyników
  • zastosowanie technik motywacyjnych w celu zwiększenia wydajności
   zespołu i indywidualnej
  • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

  ⇒ W-16h Trening kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów

  Podczas warsztatu nauczysz się:

  • rozwijać umiejętności skutecznego identyfikowania problemów w miejscu
   pracy
  • metod generowania odpowiednich rozwiązań
  • technik delegowania działań w ramach danych rozwiązań
  • metod oceny rozwiązań oraz monitorowania ich wdrażania
 • Menedżer projektu (Agile) - 56h

  ⇒ CS-24h Prince2® Foundation

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • zasad PRINCE2® i uzasadnienia biznesowego
  • produktu końcowego
  • zarządzania strategicznego projektem
  • jakości, planów, ryzyk w projekcie
  • sterowania i zakończenia etapu oraz dostarczania produktów
  • zamykania projektu

  ⇒ W-16h Efektywne kierowanie i motywowanie zespołu

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • definiowania znaczenia wizji, misji i wartości
  • zaangażowania pracowników w odniesieniu do strategii organizacji, teorii motywacyjnych, stylów przywództwa, które sprzyjają wzrostowi efektywności poszczególnych osób i zespołów

  ⇒ W-16h Agile dla kierowników projektów

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • filozofii Agile
  • ról i odpowiedzialności w projekcie
  • zarządzania projektem Agile
  • procesów i produktów Agile
  • komunikacji w projekcie
  • priorytetyzacji
  • sterowania projektem Agile
  • planowania projektów zwinnych
 • Zaawansowany Kierownik Projektu - 56h

  ⇒ CS-24h Prince2® Foundation

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
  • kluczowych zagadnień niezbędnych do efektywnego stosowania metodyki
   PRINCE2®, w tym do prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu

  ⇒ CS-24h Prince2® Agile Practitioner

  Podczas szkolenia dowiesz się więcej na temat:

  • zarządzania projektami z wykorzystaniem technik Agile bazujących na
   przewodniku PRINCE2 AgileTM (organizacja, zarządzanie ryzykiem,
   wytwarzanie produktu, narzędzia do wizualizacji postępu)

  ⇒ W-8h Symulacja biznesowa z wykorzystaniem gry biznesowej typu Citta Ideale

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • skutecznego wykorzystywania filozofii i technik podejść zwinnych (Agile) w
   złożonych, wielozespołowych środowiskach projektowych
  • możliwości samodzielnego podejmowania decyzji
  • sposobu analizy osiągniętych efektów w celu wyciągania wniosków na
   przyszłość
  • codziennych praktyk pracy zespołów Scrumowych
  • planowania i koordynacji złożonego projektu zwinnego
  • sposobów współpracy z organami korporacyjnego ładu zarządczego
   metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
 • Specjalista ds. zarządzania dostawcami w projektach IT - 72h

  ⇒ W-16h Jak rozmawiać o usługach z Biznesem?

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • budowania partnerskich relacji na linii Biznes-lnformatyka i Informatyka-
   Dostawca
  • ról na styku Informatyki i Poddostawców: Zarządzający Dostawcami,
   Zarządzający Kontraktami i Poddostawca
  • efektywnego zarządzania poziomem świadczenia usług — proces, cele,
   kluczowe kroki, produkty, wyzwania
  • efektywnego zarządzanie dostawcami — proces, cele, kluczowe kroki,
   produkty, wyzwania

  ⇒ CS-24h PRINCE2® Foundation

  Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • metodyki PRINCE2® (Skuteczne Zarządzanie Projektami)
  • kluczowych zagadnień niezbędnych do efektywnego stosowania metodyki
   PRINCE2®, w tym do prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu

  W-16h Umowy SLA na świadczenie usług IT (SLA)

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • tworzenia dobrych umów na świadczenie usług IT (umowy SLA, OLA
   kontrakty z zewnętrznymi dostawcami)
  • codziennego zarządzania umowami
  • raportowania i rozliczania świadczonych usług

  ⇒ W-16h Negocjacje zakupowe

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • istoty negocjacji zakupowych
  • oceny partnera negocjacyjnego
  • wywierania wpływu na partnera negocjacyjnego
  • technik stosowanych podczas negocjacji zakupowych
  • wybranych elementów treningu asertywności stosowanej w negocjacjach
 • Specjalista ds. sprzedaży - 40h

  ⇒ W-24h Wsparcie informatyczne budżetowania sprzedawanych usług

  Podczas warsztatu nauczysz się:

  • przygotowywać dane do analizy
  • organizacji danych w arkuszu
  • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
  • tworzenia zestawień i raportów
  • wykorzystania wbudowanych funkcji
  • podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście wyników analizy
  • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości symulacji
  • analizy sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu
   przestawnego
  • integracji Microsoft Excel z innymi programami

  ⇒ W-16h Obsługa aplikacji klasy CRM

  Podczas warsztatu nauczysz się:

  • zarządzania danymi kont i kontaktów
  • obsługi działań
  • ofertowania, zamawiania
  • harmonogramowania pracy handlowca
  • zarządzania kolejkami
  • analizy sprzedaży
 • Specjalista w dziale finansowo-księgowym - 88h

  ⇒ W-24h Analiza danych finansowo-księgowych w Microsoft Excel

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • przygotowania danych do przeprowadzenia analizy finansowej
  • organizacji danych w arkuszu
  • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
  • tworzenia zestawień finansowych
  • wykorzystania funkcji finansowych
  • oceny i analizy inwestycji
  • podejmowania decyzji inwestycyjnych w kontekście zmiennej sytuacji finansowej
  • prognozowania i symulacji finansowych
  • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości zestawień finansowych
  • analizy sprawozdań finansowych przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu przestawnego
  • integracja Microsoft Excel z innymi programami

  ⇒ W-40h Obsługa pełnej księgowości w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • dekretowania i księgowania dokumentów
  • wykorzystania automatycznego dekretowania
  • sporządzania e-Deklaracji i e-przelewów
  • obsługi rejestrów VAT
  • planowania kosztów

  ⇒ W-16h Obsługa środków trwałych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • prowadzenia ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa
  • prowadzenia ewidencji wyposażenia
  • obsługi środków trwałych
  • naliczania amortyzacji

  ⇒ W-8h Analiza i raportowanie danych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania 

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • tworzenia wielowymiarowych analiz finansowych
  • tworzenia wielowymiarowych analiz z obszaru controllingu
 • Specjalista ds. kadr i płac - 72h

  ⇒ W-24h Excel w pracy specjalisty ds. kadr i płac

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • przygotowania danych do przeprowadzenia analizy
  • organizacji danych w arkuszu
  • monitorowania poprawności danych względem zdefiniowanych założeń
  • tworzenia zestawień kadrowo-płacowych
  • wykorzystywania funkcji finansowych
  • zastosowania scenariuszy w celu porównania wartości wygenerowanych
   zestawień
  • wizualizacji danych
  • analizy sprawozdań przy użyciu raportu tabeli przestawnej i wykresu
   przestawnego
  • integracji Microsoft Excel z innymi programami

  ⇒ W-24h Obsługa procesów kadrowo-płacowych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • tworzenia dokumentów kadrowych, płacowych i deklaracji
  • obsługi umów cywilno-prawnych
  • budżetowania i rozliczania wynagrodzeń
  • eksportu danych do Płatnika i współpracy z systemami PFRON

  ⇒ W-16h Obsługa programu Płatnik

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • importu danych w programie Płatnik
  • tworzenia i obsługi zestawów deklaracji rozliczeniowych
  • systemu dwustronnej wymiany informacji z ZUS

  ⇒ W-8h Analiza i raportowanie danych z wykorzystaniem branżowego oprogramowania

  Podczas warsztatu zdobędziesz wiedzę na temat:

  • tworzenia wielowymiarowych analiz z obszaru HR
  • wykorzystania aplikacji informatycznych, służących do ewidencji i analizy
   zawartych umów (o pracę, zlecenie, o dzieło)
  • eksportowania do ogólnie stosowanych formatów plików
 • Specjalista ds. leasingu - 32h

  ⇒ W-16h Podstawowa obsługa aplikacji informatycznych wspierających proces zawierania umowy leasingowej

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • obsługi kartotek kontrahentów
  • zakładania nowych kontraktów
  • obsługi aktywnych kontraktów
  • cesji i zamykania umów

  ⇒ W-16h Podstawowa obsługa aplikacji realizującej procesy finansowo-księgowe w leasingu

  Podczas warsztatu dowiesz się więcej na temat:

  • księgowania dokumentów dotyczących umów leasingu
  • rozliczania rozrachunków z Korzystającymi
  • fakturowania i refakturowania
  • obsługi rejestrów VAT i generowania raportów

Screenshot 2

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close