DNI OTWARTE ONLINE – 50% RABAT NA STUDIA

Więcej

Uczelnie Vistula oferują bogaty system stypendialny, który pozwoli ci realnie obniżyć koszty nauki.
Biuro Pomocy Materialnej służy zarówno studentom  Akademii Finansów i Biznesu Vistula jak i Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula (dawniej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji).

Logotypy

Możesz ubiegać się o bezzwrotną pomoc materialną (ze środków z budżetu państwa) w formie: 

 • Stypendium Socjalnego,  
 • Stypendium Socjalnego powiększonego m.in. ze względu na miejsce zamieszkania,
 • Stypendium Rektora  za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne,
 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych, 
 • Stypendium Ministra za wyjątkowe osiągnięcia,
 • Zapomogi. 

Studencie pamiętaj! Wnioski składamy zgodnie z harmonogramem stypendialnym. W pierwszej kolejności przez system USOSweb w zakładce DLA WSZYSTKICH – Wnioski.

Wniosek może zostać złożony na dwa sposoby :

 1. W formie papierowej. Zarejestrowany w systemie USOS web wniosek wydrukuj podpisz i złóż na Uczelni: w recepcji, w skrzynce na wniosku obok pokoju 207, pocztą tradycyjną na adres uczelni z dopiskiem „STYPENDIUM”.
 2. W formie elektronicznej. Konkretny wniosek musi zostać „Podpisany i Złożony” za pomocą systemu USOS web. Studencie Pamiętaj! Wniosek o stypendium socjalne mimo złożenia elektronicznego musi zostać podpisany i skutecznie dostarczony wraz z pełną dokumentacją do siedziby Uczelni. Data przyznania będzie liczona od dnia złożenia go on-line. We wszystkich pozostałych wnioskach załączniki powinny zostać dołączone, elektronicznie w wersji pdf, podczas wypełniania wniosku.

Instrukcja wypełniania wniosków w systemie USOSweb do pobrania TUTAJ.

GODZINY PRACY BIURA POMOCY MATERIALNEJ (pok. 207, II piętro)

wtorek – czwartek 11.00-15.00.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/swiadczenia-dla-studentow-od-semestru-letniego-roku-akademickiego-20212022

Drodzy studenci z Ukrainy, jeżeli Wy albo Wasi bliscy (rodzina, przyjaciele) są uchodźcami wojennymi po 24.02.2022 r., informujemy uprzejmie, iż jest możliwość skorzystania ze specjalnego wsparcia finansowego z UNHCR – Agencji ONZ ds. Uchodźców. W ramach tego programu, przez minimum trzy miesiące, pierwsza osoba w rodzinie otrzymuje 710 zł a kolejne – 610 zł/ miesięcznie. Wszystkie procedury są przedstawione w języku ukraińskim pod poniższym linkiem:

PROCEDURY WSPARCIA

 

Ze względu na Covid-19 spotkania możliwe tylko po wcześniej umówionej wizycie telefonicznie lub mailowej.

Ważne!: Każdy student jest uprawniony do otrzymania stypendium przez łączny okres 12 semestrów posiadania statusu studenta na wszystkich uczelniach w Polsce i zagranicą. Tylko i wyłącznie na pierwszych studiach danego stopnia (lic,mgr,dr). Po tym okresie student nie może otrzymać żadnego ze świadczeń stypendialnych. Więcej informacji w regulaminie świadczeń dla studentów.

Wszystkie sprawy dotyczące stypendiów proszę załatwiać w podane dni.  

Kontakt (Warszawa): p.kaleta@vistula.edu.pl lub telefonicznie: 22 45-72-321

Kontakt (filia w Pułtusku): k.lukawski@vistula.edu.pl lub telefonicznie: 23 692 97 21

Sprawdź stronę pomocy materialnej dla studentów Filii Akademii im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

 • POMOC MATERIALNA Z BUDŻETU PAŃSTWA DLA STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW

  Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ubiegać się o Stypendium Socjalne, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

  1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub jest rezydentem długoterminowym UE.
  2. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy o cudzoziemcach.
  3. Posiada status uchodźcy nadany w RP lub korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium RP.
  4. Posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, co najmniej na poziomie biegłości językowej C1.
  5. Posiada Kartę Polaka lub decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia.
  6. Jest małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP, mieszkającym na terytorium RP.
  7. Posiada zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej ustawy lub posiada wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

  Każdy student cudzoziemiec (również niespełniający warunków wymienionych powyżej), który rozpoczął studia w roku akademickim 2019/2020, może ponadto ubiegać się o Stypendium Rektora, Stypendium dla osób Niepełnosprawnych i Zapomogę składając standardową dokumentację za pośrednictwem USOS web.

  Student – cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, może ubiegać się o wszystkie formy pomocy materialnej z budżetu państwa (Stypendium Socjalne, Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych, Stypendium Rektora i Zapomogi), jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

  1. Posiada zezwolenie na pobyt stały lub Kartę Polaka.
  2. Posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Udzielono mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  5. Udzielono mu zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543).
  6. Udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Student cudzoziemiec, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2019/2020, może ubiegać się o Stypendium Rektora, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków.

  1. Posiada ważną kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.
  2. Posiada wizę Schengen.
  3. Posiada wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  4. Jest obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
  5. Jest, posiadającym prawo stałego pobytu, członkiem rodziny obywatela państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

  UWAGA! Studencka wiza wydana w celu podjęcia studiów nie upoważnia do pobierania żadnej z form pomocy materialnej z budżetu państwa.

 • STYPENDIUM SOCJALNE

  Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, którzy kształcą się na studiach pierwszego i drugiego stopnia i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

  Maksymalna kwota dochodu przypadająca na członka rodziny w skali miesiąca, która uprawnia do stypendium socjalnego wynosi 1051 zł. 

  Student znajdujący się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej może również otrzymać stypendium socjalne w powiększonej wysokości między innymi wtedy, kiedy jest zmuszony wynajmować pokój w domu studenckim lub mieszkanie, ponieważ dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 

  • Załącznik 4 Wzór wniosku o stypendium socjalne

   Pobierz
  • Załącznik 4.1 Wzór Oświadczenia o dochodach

   Pobierz
  • Zał. 4.2 Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły

   Pobierz
  • Zał. 4.3 Oświadczenie o zamieszkaniu w domu studenckim/innym obiekcie

   Pobierz
  • Zał. 4.4 Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej

   Pobierz
  • Zał. 4.5 Oświadczenie studenta o prowadzeniu - nie prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami

   Pobierz
  • Zał. 4.6 Wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego

   Pobierz
 • STYPENDIUM REKTORA

  Ten rodzaj stypendium może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów. 

  Warunkiem uzyskania Stypendium Rektora jest uzyskanie za ostatni rok studiów wysokiej średniej ocen i/lub za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  O Stypendium Rektora może ubiegać się również student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady, finalistą olimpiady przedmiotowej lub medalistą współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

  Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o Stypendium Rektora również na podstawie wyników z ostatniego roku studiów licencjackich. Jeśli wcześniej studiował na innej uczelni niż Vistula, wymagane jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o wysokości średniej ocen z wcześniejszej uczelni. 

  Wnioski o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów składa się dwa razy w roku na początku każdego semestru zgodnie z harmonogramem. Stypendia rektora przyznawane są dwa razy w roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy. 

  Student jest zobowiązany złożyć na każdy semestr oddzielny wniosek z kompletną dokumentacją. Stypendium rektora może otrzymać maksymalnie 10% najlepszych studentów na konkretnym kierunku studiów.  

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymać student, który niezależnie od średniej ocen oraz osiągnięć:
  a) powtarza rok/semestr studiów,
  b) uzyskał warunkowy wpis lub warunkowe zaliczenie na kolejny semestr/rok,
  c) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia semestru lub roku. 

  • Zał. 3 Szczegółowe kryteria oraz zasady przeliczania na punty średniej oraz osiągnięć

   Pobierz
  • Załącznik 5 Wzór wniosku o stypendium rektora

   Pobierz
  • Zał. 5.1 Lista osiągnięć do stypendium rektora

   Pobierz
  • Zał. 5.2 Informacja na temat sposobu liczenia średniej ważonej ocen

   Pobierz
 • STYPENDIUM MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA

  Stypendium Ministra może otrzymać student za wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.
  Szczegółowe zasady przyznawania studentom Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia znajdują się na stronie internetowej: https://www.nauka.gov.pl/stypendia–ministra/

  Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie

  Stypendia Ministra są przyznawane studentom na wniosek Rektora uczelni zaopiniowany przez Radę Wydziału.

  Po zaopiniowaniu Rektor przekazuje wniosek studenta do ministerstwa wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć. W przypadku, gdy student przedstawił inne osiągnięcia, spoza katalogu wybitnych sukcesów, lub niezwiązane ze studiami, opinia Rektora może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

  Wnioski o Stypendia Ministra są przekazywane przez Rektora w terminie do 15 października.

  Wszelkie informacje potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20182019

 • STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności, potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym. 

  Student powinien dołączyć do swojego wniosku ważne orzeczenie uprawniające go do stypendium. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może obejmować okres do 10 miesięcy ale równocześnie nie dłużej niż ważność orzeczenia. 

  Uwaga! Jeśli wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych w systemie USOSweb jest nieaktywny to znaczy że nie zgłosiłeś swojej niepełnosprawności w trakcie rekrutacji na studia. Aby go odblokować poinformuj Rzecznika Ds. Osób Niepełnosprawnych o swoim stopniu niepełnosprawności, potwierdzając ją stosownym zaświadczeniem. Jeśli twoje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wygasło i udało ci się uzyskać nowe, zgłoś tę zmianę również do Rzecznika. 

  Kontakt p.kaleta@vistula.edu.pl  

  Ankieta
  W celu zapewnienia jeszcze lepszego wsparcia studentów z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety dostępnej poniżej. Dotyczy ona zarówno nowych studentów jak i tych, którzy są z nami od dłuższego czasu. Pozwól nam usprawnić uczelnię, wypełnij ankietę i odeślij ją drogą elektroniczną na adres e-mail: p.kaleta@vitula.edu.pl, albo złóż w Biurze Pomocy Materialnej, pokój 207. Pamiętaj – ankietę możesz wysłać anonimowo. Jej celem jest jedynie przystosowanie uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych i zorganizowanie indywidualnych form wsparcia. 

  • Ankieta "Potrzeby i oczekiwania studentów niepełnosprawnych"

   Pobierz
  • Załącznik 6 Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych

   Pobierz
 • ZAPOMOGI

  Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem uprawniającym do stypendium może być np.:

  • śmierć lub ciężka choroba członka rodziny,
  • klęski żywiołowe (np. pożar, powódź)
  • urodzenie się dziecka
  • nagła utrata pracy ( np. ze względu na „cięcia covidowe”)
  • kradzież
  • bądź inne zdarzenie losowe.

  Wniosek o zapomogę można otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim. Student nie może otrzymać zapomogi dwukrotnie za to samo zdarzenie.
  Wnioski nieudokumentowane bądź udokumentowane w niewystarczającym stopniu nie będą podstawą przyznania zapomogi. Student musi udokumentować zdarzenie (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji). W uzasadnionych przypadkach uczelnia może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie.
  Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w 90 dni od daty zdarzenia losowego.
  Wysokość zapomogi obowiązującej w danym roku akademickim określa Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

  • Załącznik 7 Wzór wniosku o zapomogę

   Pobierz
 • STYPENDIUM DLA CUDZOZIEMCÓW

  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ (STYPENDIA) PRZEZ STUDENTÓW – CUDZOZIEMCÓW

  Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora), jeśli:

  1. posiadają zezwolenie na pobyt stały;
  2. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. są pracownikami migrującymi, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  5. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  6. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543);
  7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
  9. są posiadaczami ważnej Karty Polaka i zostali przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
  10. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora, jeśli posiadają:
  11. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
  12. wizę Schengen;
  13. wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, przyjęci na studia przed rokiem akademickim 2019/2020 na zasadach obowiązujących obywateli polskich, mają prawo do ubiegania się jedynie o stypendium rektora.

  1. Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, mają prawo do ubiegania się o wszystkie świadczenia pomocy materialnej (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora) jeśli:
  2. są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. udzielono im zezwolenia na pobyt stały,
  4. są rezydentami długoterminowymi Unii Europejskiej;
  5. udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
  6. posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystają z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. posiadają certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
  8. posiadają Kartę Polaka lub są osobami, którym wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  9. są małżonkami, wstępnymi lub zstępnymi obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Cudzoziemcy, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 niewymienieni w pkt.1-8 powyżej, nie mają prawa do ubiegania się o stypendium socjalne (mogą ubiegać się o wszystkie pozostałe świadczenia tj. stypendium rektora, zapomogę, stypendium dla niepełnosprawnych).

 • HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA ROK AKAD. 2021/2022

  Wnioski o stypendia można składać w następujących terminach:

  STYPENDIUM SOCJALNE oraz STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Od 01.09 do 10.10.2021
  Po tym terminie – do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

  ZAPOMOGA
  Od 01.09 do 30.07.2020
  Do 10 dnia każdego miesiąca, aby wniosek był uwzględniony w miesiącu, w którym został złożony.

  STYPENDIUM REKTORA
  W semestrze zimowym od 01.09 do 10.10.2021
  W semestrze letnim od 01.02.2022 do 10.03.2022

  STYPENDIUM MINISTRA
  Wnioski o stypendia ministra są przekazywane przez rektorów uczelni w terminie do 15.10.2021
  Pamiętaj! Student musi dopełnić wszelkich formalności na uczelni znacznie wcześniej.

  Wnioski można składać w dziale stypendialnym pok. 207 lub pocztą na adres uczelni z dopiskiem „stypendium”.

 • ROZSTRZYGNIĘCIA DOT. ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ

  Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie pisemnej decyzji administracyjnej do odbioru w Biurze Pomocy Materialnej.

   

  Każda decyzja wymaga uzasadnienia. Dlatego od decyzji Rektora istnieje możliwość odwołania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

   

  Ważne! Nieodebranie decyzja skutkuje wstrzymaniem wypłacania środków finansowych na konto studenta. Dopiero jej odbiór jest równoznaczny z akceptacją decyzji administracyjnej. Po odbiorze pisemnej decyzji student niezwłocznie otrzyma środki finansowe na swoje konto osobiste, które wskazał we wniosku. Wysokość wypłaconego świadczenia będzie powiększona proporcjonalnie do liczby miesięcy w których student zwlekał z odbiorem decyzji.

   

  Należy pamiętać o tym że wniosek może być rozpatrzony negatywnie mimo poprawnie złożonych dokumentów. Decyzja stypendialna czekająca na studenta nie jest jednoznaczna przyznaniem konkretnego stypendium.

 • PROGI STYPENDIALNE

  Szczegółowe kryteria i progi świadczeń dla studentów w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora

   

  Działając na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów, w porozumieniu Rektora z Samorządem Studentów, zarządza się kryteria i progi świadczeń poszczególnych stypendiów:

   

  § 1
  Student może ubiegać się w Uczelni o świadczenia ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  1)      stypendium socjalnego;

  2)      stypendium dla osób niepełnosprawnych;

  3)      zapomogi;

  4)      stypendium rektora dla studentów.

   

  § 2
  Stypendium Socjalne

  1. Ustala się obowiązujące od 1 października 2021 r. niżej podane wysokości dochodów netto na osobę w rodzinie studenta ubiegającego się o przyznanie stypendium socjalnego oraz wynikające z tego wysokości świadczenia:

  Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta Kwota stypendium socjalnego
  do 350 zł. 1000 zł.
  351 zł. – 700 zł. 900 zł.
  701 zł. – 1051 zł. 800 zł.

   

  2. Powiększenie stypendium socjalnego wynikające z przesłanek opisanych w Regulaminie świadczeń dla studentów wynosi 500 zł.

   

  Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczeń dla studentów

   

  § 3

  Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych

  1. Ustala się następujące wysokości stypendiów dla osób niepełnosprawnych względem stopnia niepełnosprawności:

  Stopień niepełnosprawności Kwota stypendium
  Lekki 700 zł.
  Umiarkowany 850 zł.
  Znaczny 1000 zł.

   

  § 4

  Zapomoga

  Wysokość zapomogi dla studentów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej może wynosić nie więcej niż 6000 zł. Wysokość stypendium zależy od decyzji Rektora.

   

  § 5

  Stypendium Rektora

  1. Stypendium rektora mogą otrzymać studenci kierunków Pedagogika, Historia, Turystyka i Rekreacja, Dietetyka, Coaching, Turystyka i Hotelarstwo którzy uzyskali łącznie co najmniej 4,6 pkt. ze średniej ocen oraz osiągnięć (naukowych, artystycznych lub sportowych). Stypendium rektora mogą otrzymać studenci wszystkich pozostałych kierunków studiów którzy uzyskali łącznie co najmniej 4,3 pkt. ze średniej ocen oraz osiągnięć (naukowych, artystycznych lub sportowych) Wysokość minimalnej ilości uzyskanych punktów do uzyskania stypendium rektora jest zależna od limitu 10% najlepszych studentów danego kierunku. W tym wypadku próg minimalny może przez to być wyższy i różny na poszczególnych kierunkach.

  2. Warunkiem uzyskania stypendium rektora dla studentów jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z załącznikami w terminie do 10 października – w semestrze zimowym i do 10 marca – w semestrze letnim.

  3. Ustala się następujące progi punktowe oraz odpowiadającą im wysokość stypendium rektora dla studentów:

  Łączna liczba punktów Wysokość stypendium
  4.300 – 4.599 350 zł.
  4.600 – 4.899 450 zł.
  4,900 – 5,099 600 zł.
  5,1-więcej 800 zł

   

 • Regulamin świadczeń dla studentów AFiB Vistula z dnia 2.03.2022

  Pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów AFiB Vistula

  Pobierz
 • Zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów AFiB Vistula z dnia 2.03.2022

  Pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów SGTiH Vistula (PDF)

  Pobierz
 • Regulamin świadczeń dla studentów SGTiH Vistula (WORD)

  Pobierz
 • Zmiany Regulaminie świadczeń dla studentów SGTIH Vistula z dnia 2.03.2022

  Pobierz
 • Instrukcje i informacje o stypendiach dla studentów

  Pobierz
 • Zał. nr 1 Szczegółowe kryteria i progi świadczeń dla studentów w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora - AFiB Vistula

  Pobierz
 • Zał. nr 1 Szczegółowe kryteria i progi świadczeń dla studentów w zakresie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi i stypendium rektora - SGTiH Vistula

  Pobierz
 • Zał. nr 2 Lista dokumentów wymaganych podczas aplikowania o poszczególne stypendia

  Pobierz
 • Zał. nr 3 Szczegółowe kryteria oraz zasady przeliczania na punkty średniej oraz osiągnięć

  Pobierz
 • Zał. nr 8 Odwołanie Do Rektora

  Pobierz
int(13131)

Kontakt do Biura Pomocy Materialnej

Biuro Pomocy Materialnej, pokój 207

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas:

Patryk Kaleta,
e-mail: p.kaleta@vistula.edu.pl
tel. 22 45 72 321

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close