Grupa Uczelni Vistula oferuje bogaty system stypendialny, który pozwoli Ci realnie obniżyć koszty nauki. Możesz ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w różnej formie.

 

GODZINY PRACY DZIAŁU STYPENDIALNEGO

W dniu 17 lipca 2018 roku dział będzie wyjątkowo nieczynny ze względu na wyjazd służbowy.

Godziny otwarcia w okresie letnim:

9.00 – 17.00

w następujące dni:

10.07 – 13.07

16.07 – 21.07

24.07 – 25.07

28.07

31.07 – 02.08

06.08 – 11.08

13.08 – 18.08

21.08 – 25.08

28.08 – 31.08

Wszystkie sprawy dotyczące stypendiów proszę załatwiać w podane dni.

Można również kontaktować się codziennie na maila: p.kaleta@vistula.edu.pl lub telefonicznie: 22 45-72-321

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy lub otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Prawo do pomocy materialnej nie przysługuje również studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będących funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie.

Prawo do ubiegania się o pomoc materialną dla studentów przysługuje:

Rodzaje świadczeń pomocy materialnej dla studentów

W ramach systemu pomocy materialnej student może ubiegać się o świadczenia w formie:

 • Harmonogram przyjmowania wniosków stypendialnych

  Pobierz
 • Stypendium socjalne

  Stypendium socjalne przysługuje studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, niezależnie od wieku, kształcącym się na studiach pierwszego i drugiego stopnia, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

   

  Maksymalna kwota dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego w roku akademickim 2017/2018 wynosi:
  od 01 października 2017 r. do 31 października 2017 r. – 1051 zł

  Minimalna kwota dochodu uprawniającego do stypendium socjalnego: 668 zł.

   

  Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

   

  Dokumenty, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o stypendium socjalne:
  (druki dostępne w zakładce student > stypendia na stronie uczelni);
  Wniosek 1.1. – wypełniają studenci, u których nie występuje utrata lub uzyskanie dochodu (druk dostępny w zakładce student> stypendia na stronie uczelni);
  Wniosek 1.2. – dla studentów, u których wystąpiła utrata lub uzyskanie dochodu.
  Dokumenty wymagane przy utracie lub uzyskaniu dochodu studenta lub członka rodziny: kserokopia świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia z Urzędu Pracy, PIT-11,
  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym (2016 r.) przez każdego pełnoletniego członka rodziny;
  Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, o prowadzeniu działalności gospodarczej i formie jej opodatkowania za 2016 r. zawierające informacje o: roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie; danych podatnika zawierających imię, nazwisko, PESEL; formę opłacanego podatku; wysokość przychodu (nie dochodu); stawce podatku; wysokości opłacanego podatku.

   

  W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język polski.

   

  Zaświadczenie studenta i członków rodziny z ZUS lub KRUS, którzy osiągnęli dochód o wysokości zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (9%) – w zał. 1.7 należy wpisać zsumowane składki wykazane na zaświadczeniu;
  Zaświadczenie z Urzędu Gminy lub Urzędu Miasta o powierzchni gospodarstwa rolnego w roku 2016 – liczba hektarów przeliczeniowych (z 4 miejscami po przecinku) – dotyczy tylko członków rodziny, w których posiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne).
  Jeżeli gospodarstwo jest wydzierżawione, należy poza zaświadczeniem z urzędu gminy przedstawić dodatkowo:
  a) umowę dzierżawy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników;
  b) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  c) umowę dzierżawy w przypadku oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
  Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, jeżeli w składzie rodziny są osoby bezrobotne;
  Zał. 1.5. Zaświadczenie ze szkoły, w przypadku rodzeństwa, które się nadal uczy, (dzieci do lat 7 – kopię skróconego odpisu urodzenia);
  a) do składu rodziny wliczane są dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, to do ich ukończenia
  b) oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek (w tym przypadku należy przedstawić zaświadczenie ze szkoły lub dokument potwierdzający niepełnosprawność);
  Ksero aktu zgonu – w przypadku śmierci członka rodziny
  Kopia odpisu wyroku sądowego orzekającego rozwód lub separację, orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie zaświadczenie dotyczące alimentów, zaświadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;
  Zaświadczenie z Ośrodków Pomocy Społecznej, jeśli rodzina korzysta z tej pomocy;
  Zał. 7. Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami – jeżeli student spełnia warunki samodzielności finansowej

   

  STUDENT SAMODZIELNY FINANSOWO Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby wymienione w art. 179 ust.6 psw:

   

  1) w przypadku, gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:
  a) ukończył 26 rok życia
  b) pozostaje w związku małżeńskim,
  c) ma na utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  d) osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

  lub

  2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  b) posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwoty określonej w art. 5 ust. 1 i kwoty określonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
  d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

   

  Zał. 8. Oświadczenie o zamieszkaniu – w przypadku studentów stacjonarnych ubiegających się o stypendium w zwiększonej wysokości;
  Zał. 2. Oświadczenie studenta o niepobieraniu stypendium na innym kierunku – wypełniają wszyscy studenci, którzy starają się o stypendium socjalne, dla niepełnosprawnych, rektora i zapomogi;

  Inne dokumenty są wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny studenta.

  W przypadku uzyskiwania dochodów i świadczeń za granicą należy przedłożyć właściwe dokumenty wydane przez zagraniczne odpowiedniki polskich urzędów i instytucji, zawierające dane analogiczne do wymaganych w przypadku dochodów uzyskiwanych w kraju. Wyżej wymienione dokumenty należy przetłumaczyć na język polski.

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA wspólne dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji.

  • Informacje o pomocy materialnej na rok akademicki 2017-2018

   Pobierz
  • (Zał. 1.1) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, w których rodzinach nie wystąpiła utrata ani uzyskanie dochodu w rozumieniu (1.1)

   Pobierz
  • (Zał 1.2) Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów, w których rodzinach wystąpiła utrata lub uzyskanie dochodu w rozumieniu (1.2)

   Pobierz
  • (Zał 1.4) Oświadczenie o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu

   Pobierz
  • (Zał 1.5) Oświadczenie pełnoletniego rodzeństwa lub dziecka studenta o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej

   Pobierz
  • (Zał. 1.7) Wzór oświadczenia o wysokości zapłaconej składki zdrowotnej w roku poprzedzającym rok akademicki

   Pobierz
  • (Zał. 1.8) Wzór oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

   Pobierz
  • (Zał. 1.12) Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

   Pobierz
  • (Zał 1.13) Odwołanie do Prorektora ds. studenckich

   Pobierz
  • (Zał. 2) Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • (Zał. 7) Oświadczenie o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa

   Pobierz
  • (Zał. 8) Oświadczenie wynajem lokalu

   Pobierz
  • (Zał. 9) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
  • (Zał. 12) Oświadczenie o sytuacji materialnej studenta - członka rodziny studenta

   Pobierz
 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów

  może otrzymać student po ukończeniu pierwszego roku studiów, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

  O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów:

  1. pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich przyjęty na te studia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów,
  2. drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, który spełnił kryteria (tj. uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym) na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia. Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się dwukrotnie w roku. Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w danym roku akademickim na semestr przez okres do 5 miesięcy.

  Dokumenty do pobrania:

  • (Zał. 2) Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • (Zał. 2.3) Odwołanie do Rektora

   Pobierz
  • (Zał. 3) Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów

   Pobierz
  • Zasady przeliczania punktów na stypendium rektora

   Pobierz
  • (Zał. 4) Informacja na temat sposobu liczenia średniej ważonej ocen w Grupie Uczelni Vistula

   Pobierz
  • (Zał. 9) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
  • Wniosek o przyznanie stypendium rektora na kolejny semestr - druk wypełniają tylko studenci, którzy PONOWNIE składają wniosek na kolejny semestr

   Pobierz
 • Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

  może otrzymać student posiadający wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

   

  Szczegółowe zasady przyznawania studentom stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy:

  1. art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  2. rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom
  3. Strona internetowa: www.nauka.gov.pl

  Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane jest na rok akademicki i wypłacane jednorazowo.

   

  Tryb składania wniosków o stypendium ministra przez uczelnie

   

  Zgodnie z art. 178 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, stypendia ministra są przyznawane studentom na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, a w przypadku uczelni nieposiadającej podstawowej jednostki organizacyjnej – przez senat uczelni.

   

  W tym celu rektor przekazuje wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie wybitnych osiągnięć ww. organom kolegialnym, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami, o których mowa w rozporządzeniu oraz czy są związane ze studiami odbywanymi przez studenta (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). W przypadku, gdy student przedstawi osiągnięcia spoza katalogu wybitnych osiągnięć lub niezwiązane ze studiami, opinia ta może być negatywna. Rektor uczelni przekazuje Ministrowi jedynie pozytywnie zaopiniowane wnioski.

   

  Wnioski o stypendia ministra są przekazywane w terminie do 15 października 2017 r.

  • informacja na temat stypendiow ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 20172018

   Pobierz
 • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

  może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

   

  Drodzy Studenci! Dążymy do zapewnienia Państwu jak najlepszych warunków studiowania, uwzględniających specyficzne potrzeby wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, która pozwoli nam poznać Państwa potrzeby i oczekiwania. Link do ankiety znajduje się TUTAJ

   

  Dokumenty do pobrania

  • ​(Zał. 2) Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • (Zał. 5) Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych (dla studentów AFiB orazz SGTiR)

   Pobierz
  • (Zał. 9) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
  • (Zał. 11) Odwołanie do OKS

   Pobierz
  • Ankieta - Szczególne potrzeby studentów ubiegających się o stypendia socjalne

   Pobierz
 • Zapomogi

  może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zdarzeniem losowym może być np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, klęski żywiołowe (np. pożar, powódź) i inne zdarzenia losowe, na skutek, których student znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

   

  Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym – w takim przypadku można ubiegać się o stypendium socjalne.

   

  Wniosek o zapomogę można złożyć maksymalnie 2 razy w roku. Student nie może otrzymać zapomogi dwa razy za to samo zdarzenie.

  Wnioski nieudokumentowane nie mogą być podstawą przyznania zapomogi. Zdarzenie podane przez studenta należy udokumentować (np. zaświadczeniem lekarskim, zaświadczeniem z ośrodka pomocy społecznej, orzeczeniem sądowym, policyjnym, fakturami lub rachunkami potwierdzającymi wydatki poniesione w wyniku zaistnienia sytuacji losowych). W uzasadnionych przypadkach Wydziałowa Komisja Stypendialna może zwrócić się o przedstawienie zaświadczeń o wysokości dochodów netto w rodzinie za ostatnie 3 miesiące.
  Wniosek o zapomogę należy złożyć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia losowego.
  Wysokość zapomogi obowiązującą w danym roku akademickim określa rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego.
  Zapomoga wypłacana jest jednorazowo.

   

  Dokumenty do pobrania

  • (Zał. 2) ​Wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku

   Pobierz
  • (Zał. 6) Wniosek o przyznanie zapomogi (dla studentów AFiB orazz SGTiR)

   Pobierz
  • (Zał. 9) Oświadczenie o numerze rachunku bankowego

   Pobierz
  • (Zał. 11) Odwołanie do OKS

   Pobierz
 • Stypendium dla cudzoziemców

  Uprawnienia studenta- cudzoziemca wynikają ze sposobu podjęcia studiów.
  Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych:

   

  • Cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały;
  • Posiadacze ważnej Karty Polaka;
  • Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ja także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
  • Cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
  • Cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;

   

  Regulamin pomocy materialnej dla studentów Akademii Finansów i Biznesu Vistula:

   

   

 • Harmonogram przyjmowania wniosków w rok akad. 2017/2018

  Wnioski stypendialne będzie można składać w terminach:

  Stypendia socjalne,

  • od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.

  Stypendia specjalne dla niepełnosprawnych i zapomogi

  • od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.

  Stypenium Rektora dla najlepszych studentów (składa się 2 razy w roku):

  • w semestrze zimowym od 01.09.2017 r. do 10.10. 2017 r.
  • w semestrze letnim od 01.02.2018 r. do 10.03.2018 r.

   

  Studenci I roku studiów magisterskich obowiązani są dostarczyć zaświadczenie z poprzedniej uczelni o średniej ważonej za ostatni rok studiów licencjackich.

   

  Proszę pamiętać, że wypłata świadczeń w roku akademickim 2017/2018 będzie realizowana po odebraniu decyzji Komisji Stypendialnych (informacja o odbiorze decyzji zostanie wysłana na adres email studenta)

  Miejsce przyjmowania wniosków (od 01 września do 10 października):

   

  Sekcja Pomocy Materialnej, pokój 119B
  Godziny otwarcia:
  czwartek    11.00 – 15.00

  Sobota       11.00 – 15.00

   

  Tel. 22 45-72-321,
  email: e.bury@vistula.edu.pl

 • Rozstrzygnięcia dotyczące świadczeń pomocy materialnej

  Decyzja o przyznaniu albo odmowie przyznania świadczenia pomocy materialnej wydawana jest w formie decyzji administracyjnej doręczanej studentowi z pouczeniem o przysługujących od tej decyzji środkach odwoławczych.

   

  Decyzja odmowna wymaga uzasadnienia.
  Od decyzji Wydziałowej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przysługuje prawo odwołania się do rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

   

  Od decyzji rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej nie służy odwołanie, jednakże student niezadowolony z decyzji może złożyć do rektora lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

   

  W ramach nadzoru nad działalnością Wydziałowej Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej odpowiednio kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej lub rektor może uchylić decyzję komisji stypendialnej lub odwoławczej Komisji Stypendialnej niezgodną z przepisami ustawy lub regulaminem pomocy materialnej.

   

  Ostateczna decyzja podjęta w postępowaniu odwoławczym może być przez studenta zaskarżona do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego.

   

  1. Utrata uprawnień do pobierania świadczeń pomocy materialnej następuje w przypadku:
  2. Ukończenia studiów,
  3. Skreślenia z listy studentów,
  4. Rezygnacji ze studiów,
  5. Wydalenia z uczelni,
  6. Zawieszenia w prawach studenta,
  7. Przeniesienia do innej uczelni,
  8. Otrzymania świadczenia na podstawie nieprawdziwych danych (podlega zwrotowi)
  9. Śmierci studenta

   

  Student traci prawo do otrzymywania świadczeń z ostatnim dniem miesiąca, w którym ukończył studia, lub zaistniały powyższe przypadki.

 • Regulamin stypendialny - AFiB Vistula

  Pobierz
 • Regulamin stypendialny - SGTiR

  Pobierz

Kontakt do działu stypendiów

Sekcja Pomocy Materialnej, pokój 120

Chcesz uzyskać dodatkowe informacje lub potrzebujesz pomocy?
Napisz do nas:
Emilia Bury , e-mail: e.bury@vistula.edu.pl , tel. 22 45 72 321

Patryk Kaleta, e-mail: p.kaleta@vistula.edu.pl

Aplikuj online

Ta strona internetowa wykorzystuje ciasteczka (cookies), by polepszyć Twój komfort korzystania z naszej strony. Aby nadal móc korzystać z tej strony, musisz wyrazić zgodę na nasze wykorzystanie tych plików. więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close